Sökning: "utforskande design"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden utforskande design.

 1. 1. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; [2022]
  Nyckelord :dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). LÄS MER

 2. 2. Delaktiggörande med hjälp av kommunikativt och kognitivt stöd : en mixed methods studie om kunskapsutvecklingsbehov hos handläggare med direkt funktionsnedsättningsansvar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Evita Bartule; [2022]
  Nyckelord :mixed methods; lifelong learning; social services; disability; cognitive and communicative support; mixed metods; livslångt lärande; socialtjänst; funktionsnedsättning; kognitivt och kommunikativt stöd;

  Sammanfattning : Delaktighet är en mänsklig rättighet. Genom att ha möjlighet att kommunicera sina behov görs samhället mer tillgängligt vilket är en förutsättning för delaktighet. Kommunikativt och kognitivt stöd är nödvändiga verktyg för att underlätta kommunikation för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Project Managers Description of Learning Aspects : Brain, heart, two ears, and one mouth

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Therese Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Change and implementation projects; learning aspects; project manager; thematic analysis; Nyckelord: Inlärningsaspekter; tematisk analys; projektledare; förändrings- och implementeringsprojekt;

  Sammanfattning : Introduction: All human activity involves knowledge acquisition or learning and includes all the individuals' abilities. Many project organisations struggle with learning despite methods such as lessons learned. Aim: The study aimed to investigate and further develop knowledge about unlearning and re-learning in change-and implementation projects. LÄS MER

 4. 4. Hur kan byggd miljö skyddas från det stigande havet? : En studie av adaptiva och resilienta planeringsåtgärder i Skåne och gestaltningsförslag för anpassning av Simrishamns hamn

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emma Toth; Jeanna Otterdahl; [2022]
  Nyckelord :adaption; erosion; klimatförändringar; klimatanpassning; kustsamhällen; resiliens; stigande havsnivåer; översvämning;

  Sammanfattning : Konsekvenserna av den stigande havsnivån är en av de största utmaningarna som den fysiska planeringen i skånska kustsamhällen står inför. De urbana rummen i den befintliga miljön kräver en klimatanpassning som kan möta den stigande havsnivån, men i dagsläget saknas verktyg och tillräckliga planerings- och kunskapsunderlag för att kunna klimatanpassa den redan bebyggda miljön. LÄS MER

 5. 5. The Neck Hammock : A First-Person Soma Design Project on the Experience of Rocking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aidan Kidder-Wolff; [2022]
  Nyckelord :Somaesthetics; Soma Design; Rocking; Aesthetics; Human Machine Interaction; Microcontroller.;

  Sammanfattning : Estetiker inom design är ofta subjektiva, då vad som definierar interaktionens kvaliteter skiljer sig åt mellan dem. Vissa estetiker kan dock visas distinkt genom kroppsspråk, vilket påståendevis skulle vara en mer konkret metod för att förmedla upplevelser och intryck. LÄS MER