Sökning: "verksamhetsutveckling på förskolan"

Visar resultat 16 - 20 av 28 uppsatser innehållade orden verksamhetsutveckling på förskolan.

 1. 16. Röster från handledning. Ett redskap för verksamhetsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Liv Hyltén-Cavallius; [2014-04-03]
  Nyckelord :förskola; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien är att med grund i en livsvärldsansats beskriva hur tre förskolelärare i ett arbetslag upplever specialpedagogisk handledning. Den kvalitativa ansatsen avser att besvara vilka arbetssätt och situationer pedagogerna förändrar i anslutning till handledningen och hur arbetssituationen för arbetslaget utvecklas. LÄS MER

 2. 17. ”På samma sätt som alla barn, med vänlighet och respekt” : En kvalitativ studie om mångkulturellt arbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karin Andersson; [2014]
  Nyckelord :Preschool teachers; preschool; multiculturalism; basic values; language; Förskolans lärare; förskola; mångkultur; värdegrund; språk;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studiens syfte var att analysera, beskriva och förstå skollednings och lärares uppfattningar kring mångkulturellt arbete i förskolan, samt deras betydelse för förskolans verksamhet. Studien utgick från sociokulturell teori och byggde på intervjuer av skolledning och förskollärare på en mångkulturell förskola. LÄS MER

 3. 18. Specialpedagog i förskolan - en flerdimensionell yrkesroll

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Paulsson; [2013-02-28]
  Nyckelord :specialpedagog; specialpedagogik; yrkesroll; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka den specialpedagogiska yrkesrollen i förskolan. För att utforska detta utgår jag från följande frågeställningar:• Hur uppfattar specialpedagogerna sin yrkesroll, sina arbetsuppgifter och vad som är kärnan i det specialpedagogiska arbetet i förskolan?• Hur uppfattar enhetscheferna för elevhälsan specialpedagogernas yrkesroll och före-liggande arbetsuppgifter?Teori: Studiens teoretiska ram är inspirerad av fenomenografin och kopplas också samman med teorier kring professioner. LÄS MER

 4. 19. Handlingsplan som pedagogisk verktyg i förskolan - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Petra Bauer; Petra Johansson; [2013]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; dokumentation; förhållningssätt; förskola; handlingsplan; inkludering; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : AbstractBauer, Petra, Johansson, Petra (2012). Handlingsplan som pedagogiskt verktyg i förskolan – ur ett specialpedagogiskt perspektiv (Actionplan as a pedagogical tool in pre-school - from a special education perspective). Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 20. Är det viktigt vad JAG tycker? Diskursanalys av en brukarenkät riktad till vårdnadshavare i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Forsler; Lilian Thörngren; [2012-02-06]
  Nyckelord :diskursanalys; Foucault; skolutveckling; en skola för alla; vårdnadshavare; förskola; norm; makt; trygghet; delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att studera en brukarenkät riktad till vårdnadshavare i förskolan, samt diskutera vad dess konsekvenser kan innebära utifrån begreppet ”en skola för alla”.Två frågeställningar är centrala i studien:- Hur är brukarenkäten uppbyggd?- Vilka diskurser framträder i brukarenkätens konstruktion?Teori: Den franske filosofen Foucault utgår från att diskurserna skapar de subjekt vi är. LÄS MER