Sökning: "vetenskapliga artiklar om amning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om amning.

 1. 1. Kvinnors upplevelser och erfarenheter av att amma sitt nyfödda barn : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Mimmi Lloyd; Sediga Haidari; [2020]
  Nyckelord : Breastfeeding ; experiences ; ”meta-synthesis”; newborn period ; woman .; “Amning”; “upplevelser”; “kvinnan”; “nyföddhetsperiod”; ”meta-syntes”.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning har en central del i spädbarns överlevnad, och har en rad hälsofördelar både för kvinnan och barnet. Stöd till kvinnan direkt efter förlossningen är en viktig del för att initiera och etablera amningen. Svenska barnmorskor vill främja kvinnans önskemål om amning även om amningssvårigheter finns. LÄS MER

 2. 2. Effekterna av mödrars utbildningsnivå på amningsfrekvensen : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Anttila; [2020]
  Nyckelord :amning; attityder; utbildningsnivå; socioekonomisk status; mödrar;

  Sammanfattning : Amning ger stora hälsofördelar för både mödrar och spädbarn. Sverige står bakom WHO:s rekommendation om att amma exklusivt upp till 6 månader. Amningsfrekvensen är låg trots alla positiva hälsoeffekter som amning medför. Flera socioekonomiska faktorer påverkar amning. LÄS MER

 3. 3. Vem riskerar att drabbas? : En beskrivande litteraturstudie om riskfaktorer för att drabbas av en förlossningsdepression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Olivia Rydstrand; [2019]
  Nyckelord :Förlossningsdepression; kvinnohälsa; moderskap; riskfaktorer; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter en förlossning är det vanligt att bli nedstämd. Detta går oftast över men ibland kan det resultera i en förlossningsdepression. Tillståndet drabbar ungefär en av tio kvinnor och kan även drabba medföräldern. LÄS MER

 4. 4. Ammande mödrars erfarenheter av stöd i samband med amning : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Eliasson; Anna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Breastfeeding problems support health care- professionals qualitative nursing; Amning problem stöd hälso-och sjukvårdspersonal kvalitativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Mödrar har ammat i alla tider mer eller mindre. Attityder från familj och rådande kultur kan göra modern ambivalent till att amma sitt barn. Problem kan uppstå, som kan leda till att modern avstår från att amma. Det finns många fördelar med att amma både för barnet och för modern. LÄS MER

 5. 5. Infekterad, oansvarig och avvisad: Hur personer som lever med hiv upplever stigmatisering och diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hellström; Sara Lundbergh; [2016-06-07]
  Nyckelord :Hiv; stigmatisering; diskriminering; vårdlidande; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus som attackerar kroppensimmunceller och bryter ner immunsystemet. Viruset lagras i kroppens arvsmassa vilketinnebär att en hivinfektion inte läker ut spontant. LÄS MER