Sökning: "vi och dem etnicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden vi och dem etnicitet.

 1. 1. ”Jag förstår mer hur detta med kolonialism är så djupt rotat i oss.” : Det medvetandegörande litteratursamtalet som transformativt lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Nordlander; [2023]
  Nyckelord :litteraturpedagogik; litteratursamtal; transformativt lärande;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur samtal om litteratur i skolan kan vara en del av ett lärande som gynnar fördjupad förståelse av erfarenheter av exempelvis rasism, diskriminering och de maktstrukturer som upprätthålls av dessa. Skolan framhävs i Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011a) som en viktig mötesplats för att tillvarata kulturell mångfald, där ovan nämnda erfarenheter kan vara en pusselbit för en lyhörd samexistens i samhället. LÄS MER

 2. 2. Hur skiljer sig synen på flyktingar i svenska nyhetstidningar mellan åren 2015-2016 och 2022-2023? En kritisk diskursanalys av hur flyktingar diskuteras i media beroende på deras ursprung

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Siöland; [2023]
  Nyckelord :Ukraina; Afghanistan; flyktingar; svensk media; kritisk diskursanalys; “vi” och “dem” Ukraine; refugees; Swedish media; critical discourse analysis; “us” and “them”; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som ett resultat av den ryska invasionen av Ukraina har miljontals människor flytt till andra europeiska länder, varpå en andel tog sig till Sverige. Under 2015 tog Sverige också emot många flyktingar, varav majoriteten var från Syrien och Afghanistan. LÄS MER

 3. 3. Etnisk inkludering i förskolan : en flerforskningsstudie om förskolansmiljöer och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Sandberg; Linnéa Karlsson; [2023]
  Nyckelord :etnicitet; kultur; mångfald; förskola; identitet; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken grad andra etniciteter än den svenska inkluderas och representeras i förskolans miljöer samt fånga upp pedagogers resonemang kring hur man arbetar med etnisk inkludering i förskolans praktik och organisation. Studien är en flermetodsforskning där vi har använt oss av enkäter i pappersform och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. "Är man orten så får man respekt" - En kvalitativ studie om ungdomars gemenskap inom den rådande ortenkulturen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :förort; orten; ortenkultur; ungdomskultur; gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomskulturer förändras med tiden och nya ungdomskulturer tillkommer i relation till samhällsförändringen. Samhällsförändringarna har lett till att nya ungdomskulturer har utvecklats, vara en av dem har präglats av ghettokulturen och macho-attityden från förortens kultur. LÄS MER

 5. 5. För att vi ska kunna göra någonting : En konventionell innehållsanalys av elevers uppfattningar, upplevelser och beskrivningar av jämställdhet i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Mehnaz Khan; [2022]
  Nyckelord :gender equality; education; business school; management studies; upper secondary school; Jämställdhet; intersektionalitet; företagsekonomi; konventionell innehållsanalys; läroboksbilder;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka gymnasielevers uppfattningar, upplevelser och beskrivningar av jämställdhet i företagsekonomiska sammanhang och i undervisning i företagsekonomi. I detta syfte genomfördes sex gruppintervjuer på tre gymnasieskolor. LÄS MER