Sökning: "vuxnas psykiska hälsa och familj"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vuxnas psykiska hälsa och familj.

 1. 1. Från barn till vuxen. Om övergångar i den psykiatriska vården

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susann Engman; Anna Nordberg; [2020-10-19]
  Nyckelord :ungdomar psykiska hälsa; övergång; vuxnas psykiska hälsa och familj;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka vårdpersonal och enhetschefers erfarenheter av över-gången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes med två fokusgrupper med åtta vårdpersonal och individuella intervjuer med fyra enhetschefer. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till ångest hos unga vuxna : Faktorer i vardagen - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maja Häger; Herman Zenk; Caroline Andersson; [2018]
  Nyckelord :Young adults; psychological stress; anxiety; experiences; Unga vuxna; psykisk stress; ångest; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transitionen in i vuxenlivet är en utmanande tid. Den främjar både till självständighet och självförverkligande men kantas också av tuffare prövningar som kan vara svåra att hantera. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av egenvård och att leva med diabetes typ 1 hos tonåringar och unga vuxna : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Kjelldahl; Marie Samsioe; [2015]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 1; tonåringar; unga vuxna; egenvård; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som lever med diabetes typ 1 måste varje dag anpassa vardagen efter sjukdomen. Egenvårdsåtgärder som hälsosam kost, motion och regelbundna blodsockerkontroller är av stor vikt för att uppnå god hälsa. Tonåringar och unga vuxna genomgår psykiska och fysiska förändringar vilket periodvis kan försvåra egenvården. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas upplevelse och hantering av att leva med Multipel Skleros : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Åsa Arnell; Elin Nyman; [2015]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Experiences; Management; Social adjustment; Multipel skleros; Upplevelser; Hantering; Social anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en autoimmun, kronisk sjukdom som ca 15,000-18,000 personer i Sverige är drabbade av. Vanliga symtom i början av sjukdomen kan vara känselbortfall, gång- och balanssvårigheter, fatigue, samt synstörningar. LÄS MER

 5. 5. Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa : En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Westman; [2015]
  Nyckelord :Skilsmässa; separation; psykisk ohälsa; uppväxtfamilj; konflikt.;

  Sammanfattning : Med bakgrund i det ökade antalet barn som upplever skilsmässa och separation, undersöker denna studie påverkan på psykisk hälsa i vuxen ålder. Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan skilsmässa och separation under uppväxten och individens psykiska ohälsa i vuxen ålder, samt om ett eventuellt samband kan förklaras av konflikt mellan föräldrarna i uppväxtfamiljen. LÄS MER