Sökning: "women s shelters in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden women s shelters in Sweden.

 1. 1. Låt oss prata om våldsutsatta män : En kvalitativ studie om jourverksamheters arbete med män som utsätts för våld i heterosexuella relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Skow-Stasai; Anton Bondesson; [2023]
  Nyckelord :stigma; shame; gender; masculinity norms; women’s violence against men; partner violence; men’s experiences of intimate partner violence; crisis center; men s shelters in Sweden; women s shelters in Sweden;

  Sammanfattning : Most studies that deal with intimate partner violence (IPV) focus on men as the assailant and women as the victim. This study however explored how personnel within nonprofit men's shelters and crisis centers for men, work with male victims of IPV and what resources the personnel have to help these men. LÄS MER

 2. 2. Äldre kvinnors utsatthet för våld i nära relationer : En kvalitativ intervjustudie bland verksamma vid kvinnojourer och tantjourer

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Nathalie Sheerin; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; elder abuse; women´s shelters; intersectionality; Våld i nära relatoiner; våld mot äldre kvinnor; kvinnojourer; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer upphör inte i samband med pensionering. Äldre kvinnor kan utsättas för alla de olika former av våld i nära relationer som drabbar yngre, inklusive sexuellt våld. LÄS MER

 3. 3. Migrerande kvinnor i anknytningsrelationer : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor i anknytningsrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lusine Avagyan; Sara Secerovic; [2023]
  Nyckelord :Women s shelter; intersectionality; gender order; normalization process; women in attachment relationships; migrant women; Kvinnojour; intersektionalitet; genusordning; normaliseringsprocess; kvinnor i anknytningsrelationer; migrerande kvinnor;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att belysa kvinnojourers arbete med migrerande kvinnor i anknytningsrelation och deras utmaningar i arbetet. Tidigare forskning har framhållit att det brister i forskning om migrerande kvinnor och hur kvinnojourer arbetar med berörda kvinnor i anknytningsrelation. LÄS MER

 4. 4. Hur personalens arbetsmiljö och samverkan relaterar till möjligheterna att stödja skyddsplacerade

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Celena Eklund; Jenny Eriksson; [2023]
  Nyckelord :sheltered housing; women s shelter; intimate partner violence; cooperation; job-demands-resources model; Skyddat boende; kvinnojour; våld i nära relationer; samverkan; jobb-krav-resursmodellen;

  Sammanfattning : En tredjedel av världens kvinnor har blivit våldsutsatta och år 2022 blev tio personer mördade av sin partner i Sverige. Personal på kvinnojourer och skyddade boenden har en viktig roll att erbjuda skydd och stöd. LÄS MER

 5. 5. Att acceptera våldet eller utvisas : En kvalitativ studie om partnerinvandrade kvinnors uppbrottsprocess utifrån erfarenheter av personal på skyddade boenden.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mikaela Thunell; Nancy Ouma; [2022]
  Nyckelord :Intimate partner violence IPV ; leaving process; abused immigrant women; spousal visa; intersectionality; Våld i nära relation; uppbrottsprocess; partnerinvandre; tvåårsregeln; skyddsregeln; intersektionalitet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how employees from protected shelters perceive that abused women on partner visas have experienced the leaving process and thereafter understand the possible impacts a person’s migration background can have. The study is based on five qualitative interviews with six employees from different protective shelters in Sweden, where results were analyzed through thematic analysis and based on intersectional theory. LÄS MER