Uppföljning och styrning av lagerproduktion – Ramverk, mätsystem och individualiseringsmodell

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Uppföljning och styrning av lagerproduktion – Ramverk, mätsystem och individualiseringsmodell Författare: Peter Gunnarson och Daniel Hallbäck Handledare: Adj. prof. Stig-Arne Mattsson, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik. Prof. Claes Svensson, Företagsekonomiska institutionen Problem: I beslutsituationer är det nödvändigt att ha något form av underlag för att kunna basera beslutet på fakta och inte enbart känsla eller intuition, vilket är möjligt genom kvantitativ mätning redovisad i form av kvoter, s.k. resultatmått. MA-systems lagerhanteringssystem, Astro, har kapacitet att lagra i princip vilken information som helst angående utförda aktiviteter i ett lager. För att utnyttja Astros informationsgenererande kapacitet utan att dränkas i ett informationsöverflöd är det essentiellt att analysera vad som är kritiskt att mäta för att stödja verksamhetsstyrningen. Av det följer de delfrågor studien avser att besvara: Vilka resultatmått är mest relevanta för styrningen av lagerproduktion? Vilka behov bör resultatmåtten tillgodose? Hur bör ett mätsystem utformas? Hur bör en metod för anpassning av resultatmått till olika företags specifika behov se ut? Syfte: Examensarbetet syftar till att utveckla ett generellt mätsystem som identifierar och kvantifierar kritiska egenskaper för lagerproduktion. Vidare ska en modell utvecklas för att kunna anpassa mätsystemet efter ett specifikt lagers behov, i syfte att göra mätsystemet praktiskt användbart för det enskilda företaget. Metod: Studien utfördes i tre faser som inleddes med en teoretisk studie av resultatmått och lagerproduktion, i vilken resultatmått avsedda för lagerproduktion identifierades utifrån teoretiska och empiriska källor. I fas 2 sållades resultatmåtten utifrån uppställda kriterier som respektive mått bör uppfylla. Resultatet blev ett mätsystem som är gångbart för generell lagerproduktion. För att kunna utforma mätsystemet efter en specifik lagerverksamhets behov utvecklades i fas 3 en individualiseringsmodell i nio steg, vilken utvecklades i syfte att kunna användas för att individualisera det generella mätsystem som skapades i fas 2 och göra det användbart för det specifika lagret. Slutsatser: Vi har funnit att ett mätsystem avsett för uppföljning av lagerproduktion bäst beskrivs utifrån ett flödesbaserat synsätt, d.v.s. indelningen input, process och output eftersom lagerverksamheten i hög grad kan sägas vara flödesbaserad. Samtidigt ser vi det som viktigt att komplettera flödesbeskrivningen med dimensionerna kvalitet, resursutnyttjande, effektivitet och tid för att uppnå ett helhetsbaserat synsätt som ger en väl avvägd balans för uppföljningen. Det fullständiga mätsystemet som vi valt att benämna GH-modellen består av ett fyrtiotal resultatmått som vi anser täcker ett generellt uppföljningsbehov för en lagerverksamhet. I syfte att individualisera GH-modellen för det specifika lagret så utvecklades en modell i nio steg som bland annat sörjer för att rätt resultatmått väljs ut, att deras syfte är klart och att mätsystemet uppdateras kontinuerligt. Resultatet är möjligt att använda praktiskt för dels lagerverksamheter med ett lagerhanteringssystem och dels för tillverkare av lagerhanteringssystem. Nyckelord: Performance measurement, performance measurement system, evaluation, warehouse management, warehouse management system, WMS, PMQ, resultatmått, nyckeltal, mätsystem, lagerproduktion, lager, uppföljning, utvärdering, lagerhanteringssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)