Employer branding och framtidens medarbetare - En kvalitativ studie i företags arbete med employer branding i samband med 80-talisternas intåg på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Det har idag blivit allt viktigare för företag att kunna profilera sig som en attraktiv arbetsgivare för att vara med i kampen om framtidens arbetskraft och employer branding är ett begrepp som vuxit fram utifrån detta arbete. Arbetsmarknaden står inför stora förändringar då en ny generation kommer är på väg in i arbetsmarknaden, 80-talisterna, och äldre generationer är på väg ut. Jag har valt att undersöka hur företag samt 80-talister resonerar kring och förhåller sig till dessa frågor. Min ansats är kvalitativ och jag har genomfört samtalsintervjuer med tre företag och fem 80-talister. Särskild vikt har legat vid att försöka redogöra för hur företagen kommunicerar i samband med sitt employer brand för att attrahera 80-talisterna och hur deras arbete överrensstämmer med 80-talisternas förväntningar och föreställningar. Syftet med denna studie är att undersöka dels hur ett antal företag/arbetsgivare resonerar kring och arbetar med så kallad employer branding i samband med 80-talisternas intåg på arbetsmarknaden, dels hur ett antal representanter ur denna åldersgrupp resonerar kring sitt framtida yrkesliv. Studiens resultat visar att en genomtänkt kommunikationsstrategi är avgörande i ett företags arbete med employer branding, såväl vad gäller intern som extern kommunikation. Det finns en medvetenhet hos företagen om att detta är något som de kommer att behöva arbeta allt mer med för att vara med i kampen om kompetensen. Samtidigt visar studien att majoriteten av företagsrespondenterna endast är i en uppstartningsfas gällande dessa frågor. Företagen arbetar allt mer med att synas i sociala medier men 80-talisterna påpekar att det personliga mötet är viktigast. De vill även kunna identifiera sig med organisationen vilket visar på vikten av en stark och uppriktig organisationsidentitet. Även om det finns ett visst mönster bland 80-talisterna har det framkommit att det är svårt att dra generella slutsatser om en hel generation, det är istället viktigt se till individen i arbetslivet då det skiljer sig åt gällande krav och förväntningar bland de 80-talister som ska ut i arbetslivet. Nyckelord: employer branding, branding, kommunikation, kommunikationskanaler, organisationsidentitet, 80-talister, attragera, rekrytera, behålla, utvecklas. Titel: Employer branding och framtidens medarbetare – En kvalitativ studie i företags arbete med employer branding i samband med 80-talisternas intåg på arbetsmarknaden Författare: Malin Herrmann Författad vid: Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)