Konsultyrket - en flexibel anställningsform : Om arbetssituation och organisationstillhörighet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Konsultyrket är en modern anställningsform som har vuxit sig stark på den svenska arbetsmarknaden i takt med dess förändring och företagens ökade behov avflexibilitet. Då en konsult är anställd på ett konsultföretag men har uppdrag ute hos olika kundföretag, kan denne antas tillhöra flera organisationer samtidigt. Uppsatsen syftar till att få en ökad förståelse för konsulters arbetssituation, samt undersöka hur de uttrycker organisationstillhörighet och hur den upplevs påverka dem i deras arbete. Detta har gjorts genom en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem konsulter, vilka arbetar som managementkonsulter inom IT- branschen. Det teoretiska resonemang som ligger till grund för uppsatsen behandlar teorier och tidigare forskning som knyter an till både konsultens arbetsroll och känslan av tillhörighet med organisationer samt dess eventuella påverkan i arbetet. Resultatet av studien visar att konsultyrket beskrivs vara en flexibel anställningsform som präglas av frihet, möjligheter och utmaningar. Det krävs även att konsulten ständigt anpassar sig till sin omgivning och prioriterar mellan de många olika krav som uppkommer. Känslan av tillhörighet beskrivs vara starkast till konsultföretaget men då konsulten har åtaganden till två företag samtidigt har den även visat sig vara splittrad. Tillhörigheten beskrivs påverka konsultens trivsel, motivation samtvilja att stanna inom företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)