Internkommunikationens betydelse för lärandet i en organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker medarbetarnas syn på den interna kommunikationen på ett fastighetsföretag, med utgångspunkt från en medarbetarenkät utförd av organisationen. Enkäten visar att en del av medarbetarna som arbetar på olika områden, upplever att de får för lite information. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna kommunikationen upplevs och fungerar utifrån ett medarbetarperspektiv. För att undersöka detta område har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer med en fenomenografisk forskningsansats. Denna ansats har hjälpt oss beskriva och analysera enskilda individers tankar om olika fenomen. Vi hoppas att denna uppsats kan bidra till ett organisatoriskt lärande, utveckling gällande den interna kommunikationen, samt spridning av information via företagets intranät. Undersökningen visar att det finns förbättringspotential inom delar av kommunikationsområdet på fastighetsföretaget. De områden som främst bör förbättras och ses över är användningen av intranätet samt spridning av information. Målsättningen inom organisationen är att internkommunikationen främst ska ske via intranätet, däremot visar undersökningens resultat på att all kommunikation inte sker där. Resultatet visar även på att organisationen bör avsätta tid till användningen av intranätet. Detta är en viktig del att se över eftersom medarbetarna i nuläget inte anser att användandet hör till deras dagliga arbete. Vi anser att det alltid kommer finnas möjligheter till framtida forskning inom det undersökta område eftersom alla organisationer har en form av internkommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)