Sökning: "organisations-kommunikation."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet organisations-kommunikation..

 1. 1. Hur organisationers interna informella kommunikation förändras vid snabb tillväx : En fallstudie på operativa chefers uppfattning av det dagliga informationsflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emelie Blomquist; Ida Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; Informell kommunikation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : För att nå ut med korrekt information till rätt person i rätt tid behöver en organisations kommunikation fungera. Kommunikation är därför grundläggande för att kunna skapa effektivitet och är en bidragande faktor för deras utvecklingskurva. LÄS MER

 2. 2. "Man behöver ju prata med varandra" : Medarbetares förståelse av organisation genom kommunikation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Mia Peterson; [2016]
  Nyckelord :Communication; organisation; grounded theory; CCO; communicative constitution of organisation; montreal school; materiality; narrative; participant observation; Kommunikation; organisation; grounded theory; CCO; communicative constitution of organisation; montrealskolan; materialitet; narrativ; deltagande observation; lokal; strategiskt lokalval;

  Sammanfattning : Studiens bygger på deltagande observationer och ett antal intervjuer på ett nystartat bolag under peroden 25 januari till 18 mars under sammanlagt 28 dagar. Det huvudsakliga resultat är att visa på ett antal narrativ som förekommer i bolaget. Dessa produceras och reproduceras huvudsakligen muntligt. LÄS MER

 3. 3. Internkommunikationens betydelse för lärandet i en organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Catrin Thorsell Rimér; Sandra Olsson; [2016]
  Nyckelord :lärande; kommunikation; intranät; Arbetslivspedagogik; internkommunikation; lärande i organisationer; organisations-kommunikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker medarbetarnas syn på den interna kommunikationen på ett fastighetsföretag, med utgångspunkt från en medarbetarenkät utförd av organisationen. Enkäten visar att en del av medarbetarna som arbetar på olika områden, upplever att de får för lite information. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation inom en organisation angående det interna miljöarbetet ur ett ansvars- och medarbetarperspektiv : En fallstudie av HSB Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för temaFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för temaFilosofiska fakulteten

  Författare :Emilie Carlsson; Linn Grundtman; [2012]
  Nyckelord :Communication; organization; environmental work; employee perspective; management perspective; Kommunikation; organisation; miljöarbete; medarbetarperspektiv; ansvarsperspektiv;

  Sammanfattning : Kommunikation är en viktig funktion i en organisation vilken berör hela verksamheten och används för att sprida information samt kunskap. En organisations kommunikation kan vara antingen intern eller extern beroende på mot vem som informationen riktar sig mot. LÄS MER

 5. 5. Den Mänskliga Sidan av Kvalitet – Kommunikation, Deltagande & Innovation : En TQM-inriktad fallstudie om Volvo Lastvagnar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Häggberg; Victor Larsson; Tobias Andersson; [2011]
  Nyckelord :TQM; Total Quality Management; Kommunikation; Organisations Kommunikation; Ständig Förbättring; Kvalitet; Involvering; Deltagande;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Managementfördjupningen, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2FE01E, VT2011 Författare: Tobias Andersson, Victor Larsson & David Häggberg Handledare: Viktorija Kalonaityte Titel: Den Mänskliga Sidan av Kvalitet – Kommunikation, Deltagande & Innovation Undertitel: En TQM -inriktad fallstudie om Volvo Lastvagnar Bakgrund: Totalt Quality Management (TQM) är ett program som syftar till att förbättra företagets konkurrenskraftighet med hjälp av ett fokus på kvalitet och en ständig förbättring av processer och arbetssätt. TQM består av en uppsamling värderingar som bl. LÄS MER