Sökning: "TQM"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet TQM.

 1. 1. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 2. 2. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Enes Vizlin; [2021]
  Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

  Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER

 3. 3. TQM inom livsmedelsindustrin : Chefernas egna uppfattningar kring förändringar och reformer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joel Estberg; Daniel Poznic; [2021]
  Nyckelord :TQM; total kvalitetsledning; verktygsperspektiv; symbolperspektiv; recept; egenkontroll; svensk standard för livsmedelshantering; Click and Collect.;

  Sammanfattning : In today's society, it is of great interest to constantly streamline and improve yourorganization for the better. How to do this, however, is not obvious and there are usually anumber of solutions, ideas and recipes that claim to solve various problems. LÄS MER

 4. 4. How the Covid-19 pandemic has affected the leadership and the direction of the organization

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sharmineh Kakoulidis; Dekyi Hederstedt; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; TQM Total quality management ; change management; direction of the organization; customer need; organizational culture; leadership during crisis; empathy; digital communication channels; digital competence; value-based leadership; self-leadership; authentic-leadership; goal oriented leadership; empathetic leadership; trust based leadership; health-enhancing leadership; systems thinking; innovation; creativity; team; togetherness; reflection; conscious decisions; profitability; work smarter; Covid-19 pandemin; TQM Total quality management ; förändringsledning; ledning av organisation; kund behov; organisationskultur; leda under kris; empati; digitala kommunikationskanaler; digital kompetens; värdebaserat ledarskap; själv ledarskap; autentiskt ledarskap; målorienterat ledarskap; empatiskt ledarskap; tillitsbaserat ledarskap; hälsofrämjande ledarskap; systems thinking; innovation; kreativitet; grupp; togetherness; reflektion; medvetna beslut; lönsamhet; arbeta smartare;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats har varit att utforska hur Covid-19 pandemin har påverkat ledarskapet och organisationens riktning.    Covid-19 pandemin har påverkar olika delar av ledarskapet. Resultaten visar tydligt att chefer känner sig överbelastade eftersom de måste hantera många administrativa uppgifter och alternerande möten. LÄS MER

 5. 5. Från fina ord på papper till systematisk användning av värderingar : En fallstudie av hur värderingar för kvalitetskultur kan integreras i verksamheten

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Marie Junéll; [2021]
  Nyckelord :Total quality management TQM ; quality culture; values; integration; working methods; tools; kvalitetsutveckling; kvalitetskultur; värderingar; integrering; arbetssätt; verktyg;

  Sammanfattning : Allt snabbare förändringar i samhället ställer krav på att organisationerna hänger med i dessa förändringar; att de anpassar sig och utvecklar sig för att bibehålla sitt existensberättigande. Ett sätt att möta dessa utmaningar kan vara att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling som karaktäriseras av kulturen och de värderingar den bygger på samt systemsynen. LÄS MER