Sökning: "hörnstensmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet hörnstensmodellen.

 1. 1. Kvalitetssäkring av konsulttjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Nordelind; [2019]
  Nyckelord :base decisions on facts; cornerstone model; customer requirements; customer satisfac-tion; customer follow-up; processes; quality; basera beslut på fakta; hörnstensmodellen; kundkrav; kundnöjdhet; kunduppföljning; kvalité; processer;

  Sammanfattning : Undersökaren har studerat hur företag X skulle kunna förmå sina kunder att bli tydligare i sin kravställan och i förlängningen kvalitetssäkra sina konsulttjänster. Syftet med studien har varit att undersöka hur företag X kan skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, infrias och följs upp. LÄS MER

 2. 2. Optimering av arbetssätt och processer inom ett IT-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Armin Haddad; Kevin Coldevin; [2019]
  Nyckelord :Agile working methods; quality management; quality development; process maturity; routines; small businesses; continuous improvements; TQM; Agila arbetssätt; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; processmognad; rutiner; småföretag; ständiga förbättringar; TQM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar till att identifiera kvalitetsproblem inom den studerade organisationen varpå kvalitetstekniska tillvägagångssätt appliceras i syfte av att framställa lösningsförslag. Rapporten innefattar teorierna SWOT, Sociala medielandskapet, hörnstensmodellen, processmodellering, processmognad, TQM, PDSA-cykeln, statistisk processtyrning, Ishikawadiagramoch tidigare forskning som anses adekvat. LÄS MER

 3. 3. Uppföljningshantering av åtgärder : med support av TIA-systemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Amanda Jansson Stark; [2019]
  Nyckelord :Deviation management systems; indicators; targets; The TIA system; follow-up; Avvikelsehanteringssystem; indikatorer; mål; TIA-systemet; uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att skapa en handlingsplan för uppföljning av åtgärder i händelse av olycksfall, tillbud och observationer i avvikelsehanteringssystem (TIA-systemet)på en enhet på Scania i Södertälje. Frågeställningarnaär(1) Vad ska följas upp, (2) När kan uppföljning ske och (3) Hur kan uppföljning ske. LÄS MER

 4. 4. Offensiv kvalitetsutveckling i verkligheten : Förbättringsarbete ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Therese Norborg; Linn Henegård; [2019]
  Nyckelord :continous improvement; development; leadership; manager; management system; quality; the cornerstone model; top management; total quality management; chef; ständiga förbättringar; förändring; förbättringsarbete; högsta ledningen; hörnstensmodellen; ledarskap; kvalitetsteknik; ledningssystem; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Världen och samhället utvecklas snabbare än någonsin och organisationer behöver utvecklas i samma snabba takt för att vara konkurrenskraftiga. Med syfte att bedriva framgångsrikt utvecklings- och förbättringsarbete är förhållningssätt enligt Offensiv kvalitetsutveckling att föredra. LÄS MER

 5. 5. First Impressions Last : Ett förbättringsarbete av introduktionsprocessen hos Sandviken kommuns Servicekontor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Isabelle Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :induction; induction plan; improvement; socialization tactics; total quality management; förbättringsarbete; hörnstensmodellen; introduktion; introduktionsplan; offensiv kvalitetsutveckling; socialiseringsmetoder;

  Sammanfattning : Introduktion för nyanställda ger en första bild av verksamheten och har stor betydelse vad avser nya medarbetares trivsel. En bristfällig introduktion kan således vara avgörande för om en person väljer att stanna kvar i verksamheten eller leta efter andra alternativ. LÄS MER