En studie för en förbättrad besiktningsprocess inom bostadsproduktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Inom byggindustrin genomförs besiktningar för att säkerställa att en entreprenad har levereratden beställda slutprodukten enligt de krav som beställaren angivit angående kvalitet ochfunktion. För att säkerhetsställa att besiktningsanmärkningar undviks i entreprenaden syftar denhär studien till att söka hjälpmedel som kan användas för att uppnå en förbättradbesiktningsprocess inom byggindustrin. För att undersöka hur och var en förbättring är möjligatt genomföra har en kartläggning över besiktningsanmärkningar utförts. Kartläggningenkompletterades med intervjuer för att få yrkesverksamma personer hos Skanska att ge sin synpå hur Skanska kan förbättra sin besiktningsprocess. Skanska har nyligen infört en nybesiktningsrutin i slutskedet av byggprocessen i syfte att minska antalet anmärkningar och fånöjdare kunder.I studien har effekten av den nya besiktningsrutinen undersökts och resultatet visar att de är pågod väg att nå sina mål men att det fortfarande finns förbättringspotential. Med den nya rutinenupptäcks anmärkningarna i ett tidigare skede än vad som gjordes tidigare, vilket skapar tid föratt avhjälpa dem innan slutbesiktningen. Det medför att anmärkningarna bli färre påslutbesiktningen även om det totala antalet fel fördelat över hela besiktningsprocessenfortfarande är detsamma.Resultatet från både kartläggningen och intervjuerna gav tydliga indikationer på var fokus börläggas för att uppnå en förbättrad besiktningsprocess. De bidragande faktorerna till det visaderesultatet diskuteras och förslag på förbättringsåtgärder presenteras.Förhoppningsvis kan rapporten bidra med en förståelse för hur besiktningsprocessen ibyggindustrin går till samt vilka de största felkällorna till att entreprenader får mångabesiktningsanmärkningar är och hur dessa skulle kunna undvikas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)