Har koffein en omedelbar effekt på energiintaget? En systematisk litteraturöversikt Malin Foxing

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka evidensen för huruvida koffein kan ha en omedelbar effekt på energiintaget hos vuxna ≥ 18 år. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 21 mars 2023. Tillvägagångssättet för artikelurvalet var systematiskt och innefattade randomiserade kontrollerade humanstudier på en vuxen population. Artiklar som haft övervikt och/eller obesitas som specifikt inklusionskriterium exkluderades. Studierna skulle undersöka koffeininnehållande drycker och/eller koffein i kapsel- eller tablettform i kombination med dryck jämfört med placebo. Utfallsmåttet var det omedelbara energiintaget efter koffein- administration. Energiintaget skulle ha uppmätts vid efterterföljande ad libitum-måltid, senast tolv timmar efter intag av koffein. Studier som uppfyllde fastställda inklusions- och exklusionskriterier kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall Bedömning av randomiserade studier (effekt av att tilldelas en intervention (ITT)). Resultatets tillförlitlighet bedömdes enligt GRADE, The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Resultat: Litteratursökningen resulterade i 342 unika artiklar. Av dessa lästes 14 artiklar i fulltext, varav fem inkluderades i den systematiska översikten. Risken för bias bedömdes som måttlig i samtliga studier. Ingen signifikant effekt av koffein på omedelbart energiintag vid ad libitum-måltid kunde påvisas. Resultaten hos ingående studier var samstämmiga, men viss variation förekom. Resultatet bedömdes ha måttlig tillförlitlighet enligt GRADE. Slutsats: Resultatet av denna systematiska litteraturöversikt visar på att koffein inte har någon omedelbar signifikant effekt på energiintaget. Tillförlitligheten till det sammanvägda resultatet bedömdes som måttlig (+++) enligt GRADE.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)