Utmaningarna med distansarbetet på chefers ledarskap : En kvalitativ studie om utmaningar distansarbetet fört med sig på chefers coachande ledarskap, motivation och kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Frågeställning: Vilka utmaningar har distansarbetet fört med sig på chefers coachande ledarskap, motivation & kommunikation? Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse kring hur cheferna inom vald kommun har hanterat de utmaningar som distansarbetet har fört med sig. Främst skall utmaningarna på motivation, kommunikation och coachande ledarskap belysas. Teoretisk referensram: Denna forskningsrapport har utgått från olika teoretiska bidrag kring ledarskap, coachande ledarskap, ledarskap på distans, motivation och kommunikation. Belysningen utav dessa begrepp har varit grunden i den teoretiska referensramen för studien. Begreppen är hämtade från tidigare relevant forskning inom det valda ämnet.  Metod: I denna studie användes en abduktiv forskningsansats. En kvalitativ studie har genomförts där intervju med åtta respondenter som har en chefsposition inom en kommunal enhet i Sverige. Litteraturstudien sammanställdes genom att samla in teori från tidigare forskning. Resultat: De utmaningar som distansarbetet fört med sig på cheferna är att det ledde till ett aktivt och mer närvarande ledarskap. Utmaningarna på kommunikationen var både positiva och negativa och överkom varandra. På motivationen var utmaningarna mestadels negativa då det blev svårare att motivera medarbetarna till följd av distansarbetet. Analys: Studiens analys utgår ifrån att redogöra och klargöra sambandet mellan empirin och det teoretiska bidraget. Analysdelen har bidragit till att redogöra för hur distansförhållandet har haft en inverkan på chefers ledarskap utifrån teoretiska faktorer som motivation och kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)