Cirkulär ekonomi : Företags motivation till en cirkulär affärsmodell

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: Världsekonomin har länge präglats av en linjär ekonomi, ett system som inte är hållbart och ett hot mot en framtida stabil ekonomi. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som ett mer hållbart alternativ. Företagen är de som behöver vara drivande för att en omställning från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi ska vara möjlig och en del företag har redan idag påbörjat detta arbete genom att implementera en cirkulär affärsmodell i sin verksamhet. En del tidigare forskning visar på ekonomiska fördelar för företag som arbetar med cirkulära affärsmodeller, en del visar på ekonomiska nackdelar. Denna studie vill bidra både teoretiskt och praktiskt genom att studera företags drivkrafter till att styra till en cirkulär affärsmodell och därmed undersöka om det finns andra drivkrafter än ekonomisk lönsamhet.  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka drivkrafter som motiverat företag till att börja arbeta med cirkulär ekonomi. Genom att studera företagens syn på intäkter och kostnader i samband med att ställa om till en cirkulär ekonomi ämnar studien bidra med bättre förståelse för vilken påverkan ekonomisk lönsamhet har på företags beslut om hur verksamheten ska styras. Syftet är även att undersöka om det finns andra drivkrafter än ekonomisk lönsamhet som påverkar motivationen till att styra till en cirkulär affärsmodell. Då studien ämnar bidra med förståelse för vilka drivkrafter företag har haft till att börja arbeta på detta sätt bör studien vara av intresse för de beslutsfattare som verkar för att företag ska styra sin verksamhet till en cirkulär ekonomi. Metod: För att svara på studiens frågeställning och uppfylla syftet har kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer med företag som påbörjat sitt arbete med en cirkulär affärsmodell. De teorier som används i studien för att analysera den empiri som samlas in är aktieägarteorin, intressentteorin och självbestämmandeteorin. Resultat och slutsats: Resultatet från de företag som deltagit i studien visar att möjlighet till positiv påverkan på intäkter och kostnader på kort sikt inte haft särskilt stor inverkan på beslutet att styra till en cirkulär affärsmodell. En del arbetar med cirkulär ekonomi trots att de i dagsläget ser negativ ekonomisk påverkan av det, att kortsiktigt öka vinsten tycks inte varit vad som motiverat till att styra mot en cirkulär affärsmodell. Det som snarare tycks motivera företagen är att en cirkulär affärsmodell hjälper dem leva upp till svensk lagstiftning och ökade miljökrav, samt att det finns en vilja att minska sin klimatpåverkan. Förutom detta framkommer det att kundernas och marknadens efterfrågan på miljövänliga alternativ är något som i stor utsträckning motiverat företagen att arbeta för en cirkulär ekonomi. Resultatet går till viss del i linje med tidigare forskning. Det som skiljer sig är att lagar och miljökrav samt miljöintresse är mer framträdande än tidigare forskning visat. Det vore därför intressant att i vidare studier undersöka drivkrafter till cirkulära affärsmodeller utifrån institutionell teori. Det vore även intressant att studera skillnader vid en jämförelse mellan små, medelstora och stora företag eller börsnoterade och onoterade företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)