Sökning: "Preeschool"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet Preeschool.

 1. 1. “Musik är inte något man kan eller inte kan” : En studie om förskollärares självförtroende inom musikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Wetterberg; Felicia Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Music; preeschool teacher; music education; self confidence; music didactic competens; Musik; Förskollärare; Musikundervisning; Självförtroende; Musikdidaktisk kompetens;

  Sammanfattning : I följande studie genomfördes en kombinerad kvalitativ och kvantitativ undersökning om förskollärares självförtroende i musikundervisning. Tidigare forskning belyser musikundervisning i förskolan som något väldigt betydelsefullt för barn och deras utveckling men att omfattningen i praktiken visat sig beroende av respektive förskollärares självförtroende i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag och vem blir jag? : En fallstudie om övergången från förskolan till förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Margareta Högberg; [2021]
  Nyckelord :Special education; Preeschool class after-school care; interviews; identity forming; inclusion; interviews; transition; obstacles and opportunitiesr; Specialpedagogik; förskoleklass fritidshem; intervjuer; identitetsformering; inkludering; övergång; hinder och möjligheter ö;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to highlight opportunities and obstacles for children to develop a positive identity after the transition from preschool to preschool class and school-age educare. Previous research shows that an individual's perceived identity changes when transitioning to new contexts, which often entails new roles and new positions. LÄS MER

 3. 3. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Norrgren; Matilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites; samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker, i relation till planering, gestaltning och förvaltning, utemiljön vid två svenska samverkanshus där förskola har samordnats med äldreboende. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige varför det råder brist på tillgänglig forskning och information om hur kommuner kan arbeta för att göra verksamheternas utemiljöer framgångsrika. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar kring barns stress i relation till stora barngrupper i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Camilla Hende Åhlander; Patricia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :barns stress; förskola; stor barngrupp; välbefinnande;

  Sammanfattning : Vår kvalitativa intervjustudie fokuserar på yrkesverksamma pedagogers uppfattningar om barns stress i relation till stora barngrupper i förskolan. Forskning visar att stora barngrupper kan vara mindre gynnsamt för barns välbefinnande och stressnivå. LÄS MER

 5. 5. Nyfikna pedagogers möten mednaturvetenskapliga fenomen : En kvalitativ studie om pedagogisk innehållskompetenssom förutsättning för undervisning i naturvetenskap iförskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Svan; Anette Hermansson; [2021]
  Nyckelord :CoRe; didaktisk kunskap; erfarenheter; naturvetenskap; PCK; socialkonstruktivism; utomhusmiljö; ämneskunskap.;

  Sammanfattning : Forskning visar att undervisning av naturvetenskap i förskolans utemiljö främst innefattar ämnetbiologi men däremot förekommer inte kemi och fysik i samma utsträckning, vilket kan bero påbristande självförtroende och otillräcklig kunskap. Det är viktigt att barn redan i förskolan får mötade naturvetenskapliga ämnena och pedagogers PCK är en grundläggande faktor för barns utvecklingoch lärande. LÄS MER