Smålandsposten och Blekinge Läns Tidningår 1887."> Smålandsposten och Blekinge Läns Tidningår 1887 uppsatser examensarbeten examensarbete examensjobb uppsats stipendier stipendium uppsatsämne uppsatsämnen">

"Emigrationen tilltar på ett i sanning oroväckande sätt" : en undersökning av pressens rapportering om utvandringen från Sverige till Nordamerika i Smålandsposten och Blekinge Läns Tidningår 1887

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Hur rapporterades det om utvandringen från Sverige till Nordamerika i svensk press under år 1887? Den här uppsatsen handlar om en undersökning som avser att besvara denna fråga genom att analysera artiklar ur den konservativa dagstidningen Smålandsposten och den liberala dagstidningen Blekinge Läns Tidning från 1887, ett av de år då flest svenskar utvandrade till Nordamerika. Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys svara på hur objektiviteten i utvandrarartiklarna såg ut, i vilka sammanhang och med vilken frekvens som tidningarna rapporterade om emigrationen, hur utvandrarna skildrades i artiklarna, vilka källor som journalisterna använde till sina utvandrarartiklar samt hur skribenterna använde namnsignering i artiklarna. Den kvantitativa studien består av totalt 306 analyserade tidningsnummer, i vilka 122 artiklar berör Amerikaemigrationen. Dessa 122 utvandrarartiklar har analyserats kvalitativt utifrån undersökningens frågeställningar. Analyserna har baserats på tidigare forskning om utvandringen från Sverige till Nordamerika samt tidigare forskning om journalistik, främst svensk presshistoria.

Undersökningen visar bland annat att den vanligast förekommande rapporteringen om emigrationen i Blekinge Läns Tidning var korta texter som beskrev emigranternas avresor från Göteborg till Amerika medan texter om emigrantöden och ovanliga händelser var den vanligast förekommande rapporteringen i  Smålandsposten. Den största delen av de emigrantartiklar som de båda tidningarna publicerade under år 1887 var neutralt vinklade. Smålandsposten var dock mer kritisk till emigrationen änBlekinge Läns Tidning, vilket syns i det faktum att Smålandsposten publicerade betydligt fler negativt vinklade emigrantartiklar än Blekinge Läns Tidning, ofta skrivna med en avskräckande ton och med formuleringar som: ”Emigrationen tilltar på ett i sanning oroväckande sätt” (Smålandsposten, 1887-02-26), varifrån uppsatsen har fått sin titel. Undersökningen visar också att de båda tidningarnas sätt att skildra utvandrarna på påminde om varandra, bortsett från att det skrevs mer om utvandrarnas motiv till att emigrera i Blekinge Läns Tidning än i Smålandsposten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)