Sökning: "Anna Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Anna Lindberg.

 1. 1. ”Hwad är jag i jämförelse emot hennes stånd?” : En undersökning av relationen mellan kärlek och börd i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1780–1782

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Anna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :1780; 1781; 1782; börd; förälskelser; kärlek; Pehr Stenberg; status; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av brottslingar i kriminalpolitiska program : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Patricia Jonsson-Lindberg; Anna Elers Zander; [2019]
  Nyckelord :constructions of culprits; criminal policy; critical discourse analysis; labelling theory; critical criminology; konstruktioner av brottslingar; kriminalpolitik; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; kritisk kriminolog;

  Sammanfattning : Construction of culprits within criminal policy programs: A critical discourse analysis. The purpose of this study was to make visible discourses within criminal policy before the elections of 2018 through analysis of the established political parties ́ criminal policy programs. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt med annat språk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna Larsson; Julia Lindberg; [2019]
  Nyckelord :anesthesia nurse; communication; language barriers; perioperative care; anestesisjuksköterska; kommunikation; perioperativ vård; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet internationella migranter i världen har ökat snabbt i antal de senaste åren, vilket ställer högre krav på vården. Kommunikation är en viktig beståndsdel i omvårdnaden och vid kommunikativa brister kan informationsutbytet bli lidande och patientsäkerheten hotas. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare samordnad planering inom primärvård : En fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Linda Karlsson; Anna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Lifecare; Samordnad individuell planering; Sjuksköterskor; Ansvar; Personcentrerad vård; Fokusgruppsintervjuer; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Lifecare samordnad planering är ett IT-stöd som har till ändamål att upprätta en oavbruten vård- och omsorgskedja mellan vårdaktörer och därigenom främja personcentrerad vård, stärka vårdkvalité och effektivisera vårdverksamhet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare samordnad planering inom primärvård. LÄS MER

 5. 5. Skolutveckling ur flera perspektiv : en studie om hur specialpedagoger i förskolan definierar och arbetar med skolutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Veronika Björk; Anna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Proactive; School improvement; Special education; Special educator; Förskola; Proaktiv; Skolutveckling; Specialpedagog; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : This study focuses on the area of ​​special education with the concept of school improvement in focus. The purpose of the study is to investigate how the concept of school improvement is interpreted and how school improvement is carried out by special educators in preschool. LÄS MER