Sökning: "Anna Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Anna Lindberg.

 1. 1. Allt blir bra : - En kvalitativ studie om upplevelser i början av en förändring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Sara Rudaner Lindberg; Anna Thorén; [2018]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändring; planeringsfas; ledarskap; motstånd; kommunikation; medarbetarskap;

  Sammanfattning : Vi lever i en ständigt föränderlig värld, där omvärlden ställer krav på människans flexibilitet och anpassning. Dessa krav gäller även organisationer. Uttrycket “adapt or die” talar för verksamheternas möjligheter till överlevnad. LÄS MER

 2. 2. Användbarheten av diffusionsviktade sekvenser vid MRT för att påvisa uteruscancer En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Sveder; Martin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Uterus cancer; diffusion-weighted imaging; sensitivity; specificity; diagnostic accuracy; ADC; b-value.; Uteruscancer; diffusionsviktad MRT; sensitivitet; specificitet; diagnostisk noggrannhet; ADC; b-värde.;

  Sammanfattning : Inledning: Uteruscancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Ny forskning pekar på att diffusionsviktad magnetresonanstomografi (MRT) kan vara en tillförlitlig undersökningsmetod för att detektera patologiska förändringar i uterus. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter gällande in- och utskrivning av patienter mellan primärvård och kommunal hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Lindberg; Anna Andersson; [2018]
  Nyckelord :distriktssköterska; hemsjukvård; personcentrerad vård; primärvård; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskor inom primärvård och hemsjukvård arbetar regelbundet med in- och utskrivning av patienter mellan huvudmännen. Detta arbete regleras av ett länsövergripande avtal i Gävleborgs län. LÄS MER

 4. 4. Mindsets – är de nyckeln till att öka elevernas engagemang i sitt eget lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Carol Dweck; Dynamiskt mindset; Fixed mindset; Growth mindset; Implicit theories; Lärande; Lärd hjälplöshet; Motivation; Self-theories; Statiskt mindset; Beröm; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Det är skolans ansvar att motivera sina elever till lärande. Efter ett initierande samtal med en avgångsklass på ekonomiprogrammet på en kommunal gymnasieskola framkom det att eleverna inte såg någon nytta i själva inlärningsprocessen. Motivation för att kunna något fanns, men motivation till att lära sig något saknades. LÄS MER

 5. 5. Treatment of faecal sludge from pit latrines and septic tanks using lime and urea : Pathogen die-off with respect to time of storage

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Lindberg; Anna Rost; [2018]
  Nyckelord :faecal sludge; treatment; lime; urea; pathogen inactivation;

  Sammanfattning : The study was made at Lubigi sewage treatment plant in Kampala, Uganda, during February and March 2018. The aim of this master thesis was to treat faecal sludge with two different methods, urea and lime, to investigate the efficiency of the chemicals to inactivate pathogens and to estimate the feasibility and the costs of the treatment. LÄS MER