Sökning: "Anna Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Anna Lindberg.

 1. 1. ”Man fick verkligen gå emellan alla olika kategorier i ledarskapet.” : Kommunala linjechefers upplevelser under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Hallin; Anna Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; organizational conditions; line managers; middle managers; public sector; crisis leadership.; Ledarskap; ledarskapsstilar; organisatoriska förutsättningar; linjechefer; mellan-chefer; offentlig sektor; krisledarskap.;

  Sammanfattning : Ledarskapet är en viktig del i att skapa framgångsrika och konkurrenskraftiga organisationer där medarbetare mår bra och kan utvecklas (Granberg, 2011). Ledaren är den som har störst inflytande över de anställda då de med hjälp av sitt beteende kan påverka hur medarbetarna tänker och agerar (Granberg, 2011; Jacobsen & Thorsvik, 2014). LÄS MER

 2. 2. Hållbar arbetsmiljö inom hemtjänsten : Enhetschefer och tidigare medarbetares uppfattning om brist på personal inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Lindberg; Daniel Nyvall; [2021]
  Nyckelord :hemtjänst; arbetsmiljö; ledarskap; arbetsbelastning; kommunikation;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför stora utmaningar de närmsta åren. Detta beror bland annat på att antalet äldre personer, som är i behov av vård och omsorg ökar och att personalstyrkan minskar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnadsarbetet under en epidemi och pandemi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anna Torseld; Jacqueline Lindberg; [2021]
  Nyckelord :epidemi; erfarenhet; omvårdnad; pandemi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2019 uppdagades COVID-19 som blev en global pandemi och innebar en extrem belastning av sjukvården. Pandemin har även inneburit att brister i vården har uppdagats och sjuksköterskorna utsätts för en oförutsägbar situation. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenhet av sjukvårdspersonalens stöd vid anhörigsplötslig oväntad död på sjukhus. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Billy Olovsson Lindberg; Anna Wennberg; [2021]
  Nyckelord :Family; support; unexpected; death; experiences; Närstående; stöd; oväntad; död; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Plötslig oväntad död är den vanligaste dödsorsaken i världen. Vidplötslig oväntad förlust av en närstående kan sorgeprocessen bli mer påverkad och komplex. Detta kan leda till posttraumatiskt stressyndrom men även en ökad risk förlångvarig sorgestörning. LÄS MER

 5. 5. ”Vad händer om jag gör fel?” : en kvalitativ innehållsanalys av appar anpassade för användning i ämnet svenska i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Eriksson; Anna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Analysverktyg; appar; läs- och skrivutveckling; trial and error; behaviorism; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Forskning som analyserar appar och dess användning vid läs- och skrivutveckling är ett tämligen outforskat område. Syftet med studien är att analysera och belysa funktionen hos appar som är anpassade för och används i grundskolans åk 1–3 i ämnet svenska inom området läsa och skriva. LÄS MER