Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät.se, som även säkerställde deltagarnas anonymitet. Tio idrottande kvinnor mellan 18–33 år deltog i studien genom att skriva det öppna brevet som började med meningen “Nu ska jag berätta hur jag gör för att må och prestera bra när jag idrottar under min menstruationscykel…”. Den skriftliga datan analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån analysen skapades ett huvudtema: Idrottande under menstruationscykeln - en fråga om kunskap och förhållningssätt och tre underteman: Vardagsrutiner för välmående, Idrottskvinnans prestation förutsätter egenmakt och valfrihet samt Idrottsrörelsens ansvar att skapa rätt förutsättningar. Huvudtemat tillsammans med de tre underteman beskriver hur deltagarna är beroende av sig själva, tränare och samhällsstrukturer för att må och prestera bra. Gemensamt för samtliga underteman är kunskap vilket utgör grunden för att kunna förhålla sig till ämnet på ett bra sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)