Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våldtäkt : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan är den första i sjukvårdskedjan som kvinnan som utsatts för våldtäkt möter på sjukhuset. Omvårdnadsarbetet efter en våldtäkt innebär att stärka kvinnans autonomi, skapa trygghet och göra en utförlig undersökning. Erfarenheten av att vårda dessa kvinnor för sjuksköterskan kan leda till att sjuksköterskan upplever eget trauma av händelsen. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våldtäkt. Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Två databaser användes för informationssökning. Artiklarnas innehåll kvalitetsgranskades, sedan kodades artiklarnas resultat för att framställa likheter och olikheter. Resultat: Resultatet för litteraturstudien innehåller 11 resultatartiklar varav en var mixad metod, tre var kvantitativa och sju resultatartiklar var kvalitativa. Tre huvudkategorier framträdde: Personliga konsekvenser av mötet med kvinnan som utsatts för våldtäkt, betydelsen av kunskap och utbildning vid omvårdnad av kvinnan som utsatts för våldtäkt ochkommunikationshinder vid omvårdnaden av kvinnan som utsatts för våldtäkt. Slutsats: I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde emotionell påfrestning av mötet med kvinnan som utsatts för våldtäkt. Kunskapen om omvårdnaden för kvinnan som utsatts för våldtäkt var bristande i verksamheterna och specialistutbildning saknades. Kommunikationen mellan professionerna i omvårdnadsarbetet visade även bristande kvalitet och påverkades av sjuksköterskans yrkeserfarenhet och utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)