Sambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeball

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Dodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. Många studier har gjorts kring Self Determination Theory(SDT) och könsintegrerade kontexter var för sig, men få har undersökt reglering i en könsintegrerad idrottskontext, i synnerhet vad gäller sambandet mellan könsintegrerad idrott och motivation. Syftet med studien var att undersöka huruvida en ökad andel könsintegrerat utövande har någon inverkan på graden av inre motivationsreglering. En enkätstudie gjordes med ett globalt urval och analyserades genom en multipel regressionsanalys. Den beroende variabeln, Relative Autonomy Index(RAI), baserades på SMS-II. En multipel regressionsanalys genomfördesför att undersöka sambandet mellan motivation och könsintegrerad dodgeball efter att ha kontrollerat för ålder, könstillhörighet, ekonomisk påverkan och land (världsdel). Totalt kunde 1,5 % av variansen i RAI förklaras med modellen. Ett lågt men signifikant positivt samband kunde uppmätas mellan ökat könsintegrerat utövande och RAI. Detta betyder att, även om effekten är svag, så ökar den inre regleringen ju högre procentuell andel deltagare spelar könsintegrerat. Tidigare forskning pekar på ytterligare några faktorer som kan förklara den kvarblivna variansen. Ur ett socialiseringsperspektiv finns det goda skäl till att utföra träningar i en könsintegrerad kontext och studiens resultat styrker, om än måttligt, en uppmaning till expandering av kontexter där idrottare tillåts välja könsintegrerat utövande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)