Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

Sammanfattning: E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. Detta examensarbete har kartlagt hela processen i detalj för att samla in kunskap och förståelse. Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett förslag på en förbättrad solcellsinstallationsprocess till E.ON. 1. Kartlägga E.ONs nuvarande solcellsinstallationsprocess. 2. Identifiera kostnadsdrivarna i solcellsinstallationsprocessen. 3. Identifiera och beskriva eventuella problem och icke-värdeskapande aktiviteter som finns i processen. 4. Föreslå förbättringsförslag till E.ONs solcellsinstallationsprocess med hänsyn till eventuella kostnader. Examensarbetet genomfördes med en deduktiv ansats. Examensarbetets grund lades i teori från lean och i process- och projektförbättringsarbeten. Därefter samlades empirisk information in under en fallstudie hos E.ON Energilösningar. Studien har mestadels grundat sig i kvalitativa data såsom intervjuer och observationer men den har även grundat sig i interna kvantitativa data och en enkätundersökning. Slutligen, jämfördes teori med den insamlade datan för att kunna dra slutsatser och ge både kortsiktiga och långsiktiga rekommendationer. Den nuvarande solcellsinstallationsprocessen har 3 aktörer inblandade, E.ON, installatörerna och elektrikern, där de två största kostnads- och tidsdrivarna i solcellsinstallationen är takmontaget och restiden. De problem som identifierades rör fyra identifierade kategorier: planering, installationsteknik, information och arbetsorganisering. Problemen analyserades med hjälp av det teoretiska ramverket där förbättringsförslag relaterade till de fyra områdena och även allmänna förbättringsförslag gavs. Slutligen gavs några kortsiktiga och långsiktiga rekommendationer, däribland implementering av PDCA och 5S.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)