OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. Dessa artiklar har analyseratsutifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med hjälp av den kvalitativa metodendiskursanalys.Resultatet visar på tre framträdande diskurser som vi valt att kalla feministisk, patriarkaloch psykopatologisk diskurs. Den feministiska diskursen utgår från att patriarkatet ochkönsmaktsordningen möjliggör våldet. Viktigt i den feministiska diskursen är att belysaatt förövaren typiskt sett är man och offret kvinna. Den patriarkala diskursen utgår frånatt män är och bör vara överordnade i relation till kvinnor. Den använder tvåhuvudsakliga konstruktioner av förövaren; antingen är han en vanlig kille som utförhandlingar som är accepterade inom mansrollen, eller så är han en avvikare som inte fårkallas man. Båda förklaringar syftar till att befria män från ansvar och skuld.Den psykopatologiska diskursen fokuserar på förövarens avvikande identitet ochförklarar våldets orsak som subjektens svårigheter i barndomen, missbruk och psykiskohälsa. Av analys och slutdiskussion följer att diskurserna kring partnervåld ärförhållandevis statiska utan påtaglig interdiskursivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)