Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407. Handledare: Tobias Linne. Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. Genom att studera vilka kulturella värden som lyfts fram i reklamerna med hjälp av försköningar och överdrifter, kan vi även analysera den kultur som råder i dagens moderna konsumtionssamhälle. Framförallt kan vi ta fasta på de livsstilar och kulturella värden som producenterna lägger vikt på att framhäva, samt den bild av den moderna konsumenten som de försöker förmedla. Metoden för att genomföra denna studie kommer främst att vara textanalys, där vi valt ut fyra reklamfilmer från tv. Teori: Våra teorier utgörs främst av Roland Barthes teorier kring tecken och symbolik, Colin Campbells teorier om dagdrömmar och fantasier, Anthony Giddens tankar kring det moderna samhället och slutligen Zygmunt Bauman teorier om det moderna konsumtionssamhället. Metod: Vårt metodval utgår ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt. Här använder vi oss av en narrativ metod, med reklamanalys i huvudfokus. Resultat: Resultatet från vår analys är att det i dagens moderna samhälle läggs mycket vikt vid matlagning som är enkel och snabb. Dock är det inget som skall påverka kvalitén till det sämre, utan individen ska få ut så många upplevelser som möjligt av sin matkonsumtion. Kulturella värden som naturligt, traditionellt, influenser från omvärlden, hälsosamt och energirikt eller helt enkelt vardagligt, kan beskriva trenderna i dagens matkonsumtion och den kultur som existerar i det moderna samhället. Den livsstil som förespråkas är att individer med hjälp av sin matlagning ska kunna överbrygga begränsningar i tid och rum och uppleva så mycket som möjligt från en och samma produkt. Livsstilarna och de kulturella värden som framhävs i tv-reklam, sker med hjälp av försköningar och överdrifter. Nyckelord: Reklamanalys, matkonsumtion, kulturella värden, livsstil, Colin Campbell, tv-reklam, moderna samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)