Sökning: "Kulturella värden"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Kulturella värden.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market : A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Simon Andersson; Gustaf Persson; [2019]
  Nyckelord :Country-of-origin; COO; Country-of-origin effects; Product evaluation; Cultural differences; Made in China; Consumer behaviour; Purchase decision; Trust;

  Sammanfattning : Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration Author: Simon Andersson and Gustaf Persson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 – January Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products. Method: The study is based on a quantitative method. LÄS MER

 3. 3. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Lundberg; Carl Löfvall; [2019]
  Nyckelord :biotop; ädellövträd; exploatering; ekosystemtjänster; bevarande;

  Sammanfattning : I och med det större exploateringstrycket på grund av en ökad urbanisering finns det idag risk för att grönytor till total yta minskar för att ge plats åt nya byggnader och infrastruktur. De ekosystemtjänster som grönytorna genererar tenderar således att bortprioriteras till följd av detta. LÄS MER

 4. 4. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Freija Carlstén; [2018]
  Nyckelord :light design; landscape architecture; planning for sustainability in developing countries; light design in the public space;

  Sammanfattning : Where? Zanzibar is considered to be the centre of Swahili culture, found all along the east coast of Africa. The main city, Stone Town, has for over a millennium constituted an important trading port, merging east African Bantu with Arab culture, adding elements from Persia, India and Europe (NE, 2017). LÄS MER

 5. 5. Ekosystemtjänster : - med exempel från Flens kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Ekström; [2018]
  Nyckelord :ecosystem; climate change; geographic information systems; ekosystem; klimatförändringar; geografiska informationssystem;

  Sammanfattning : Ekosystemen bidrar med många olika tjänster som är en förutsättning för att människans och samhällets behov ska kunna tillgodoses. Av den anledningen är det av största vikt att hänsyn tas till ekosystemtjänsterna och att de planernas för i stads- och samhällsplaneringen. LÄS MER