”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning.Syfte: Syftet med examensarbetet är att belysa faktorer av betydelse som hindrar respektive främjar intensivvårdspatienters möjligheter till vila och sömn dagtid.Metod: Kvalitativa deltagande observationer med efterföljande ostruktrerade samtal, vilka benämns fältsamtal. Observationerna har utförts under 48 timmar på en stor allmän intensivvårdsavdelning i Sverige. Observationerna har sedermera analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Analysen utrönade i två huvudkategorier; Vårdmiljö och Omvårdnad, teknik och omsorg. Det framkom multipla faktorer som framför allt hindrade patienters möjlighet till vila. Resultatet har påvisat en kaotisk ljudmiljö och täta omvårdnadsinteraktioner men andra faktorer av betydelse har även visat sig vara en tät personaltrafik in och ut från salarna, ett ständigt samtalssurr och en icke samordnad läkemedelsadministration. Slutsats: En strukturerad vila kan framhållas som betydelsefull att implementera på intensivvårdsavdelningar. Många av faktorerna kan anses vara påverkbara vilket ger förutsättningar att förbättra intensivvårdspatienternas möjlighet till vila och sömn dagtid. Intensivvårdssjuksköterskans roll ses som essentiell i främjandet av patienternas möjlighet till vila eftersom intensivvårdssjuksköterskan alltid är nära patienten och kan hjälpa till att skapa den balans som behövs mellan teknik, omvårdnad och vårdmiljö.Introduction: Patients with critical illnes don’t have the strength to cope with the exposure that follows critical care. The intensive care patients are often suffering from sleep deprivation which is alarming because of the physical and psychological complications following sleep deprivation. This prolongs both emotional suffering and physical recovery.Aim: The aim of the study is to illuminate important factors during daytime that prevents and promotes the posibilities for rest and sleep for intensive care patients.Method: Qualitative participant observation with following unstructured interviews. The observations were conducted for 48 hours in a large general critical care unit in Sweden. The observations were analysed with a qualitative content analysis method.Findings: The analysis resulted in two main categories; Nursing environment and Nursing care, technology and caring. Multiple factors were found to prevent the possibilities to rest and sleep for intensive care patients. The result describes a chaotic sound environment and frequent nursing interactions but also the importance of the frequent staff traffic in and out from the patient rooms, the constant talks and uncoordinated medical administration.Conclusion: A structured quiet time can be important to implement in critical care units. To promote the posibilities for rest and sleep for intensive care patients many of the factors can be seen as affectable. Furthermore, the role of the critical care nurse can be considered as meaningful to create a balance between technology, nursing care and the caring environment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)