Distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av omhändertagande av akuta patienter i primärvård : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Primärvårdens uppdrag innebär att erbjuda patienter i alla åldrar sjukvård som inte kräver sjukhusets specialistkompetens. Primärvård innefattar både vårdcentral och jourcentral där patienter med både akuta och icke akuta åkommor ska kunna omhändertas. Distriktssköterskan besitter fördjupade kunskaper genom specialistutbildning och ska kunna bedöma patientens hälsotillstånd och agera utifrån det. Vården ska vara av god kvalité och ska vara säker och trygg för patienten. Vårdpersonalen ska värna om patientens integritet och respektera individens självbestämmande. Det saknas studier som beskriver hur distriktssköterskor upplever och erfar det akuta omhändertagandet av patienter i primärvård. Syftet med intervjustudien är att undersöka distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av omhändertagande av akuta patienter inom primärvård. Kvalitativ forskningsansats har använts med fokus på livsvärlden, för att fånga fenomenet. Alla informanter som deltog var distriktssköterskor med erfarenhet inom primärvård och uppfyllde därmed kriterierna för deltagande. Resultatet framkom genom Dahlbergs innebördsanalys och gav fem teman med subteman. De övergripande teman var distriktssköterskans erfarenhet, vikten av kunskap och utbildning, kollegornas betydelse, vårdmötet i det akuta omhändertagandet och rutiner i arbetet. Det visade sig i studien att distriktssköterskor har behov av kontinuerlig utbildning i akut omhändertagande samtidigt som erfarenhet, intuition och personlighet bidrar till patientsäkra bedömningar. Kollegorna har stor betydelse för det akuta arbetet och kan inverka på både ett positivt och negativt sätt. Professionaliteten och kommunikationen är av vikt i det vårdande mötet mellan distriktssköterska och patient, likväl som tydliga strukturer är viktiga i de akuta situationerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)