Sökning: "äldreomsorg växjö"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden äldreomsorg växjö.

 1. 1. Den nya Måltidens hus : En fallstudie av en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Karin Olsson; Morgan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Växjö kommun genomförde under 2015 stora organisationsförändringar för de kostproducerande och måltidsdistribuerande enheterna för förskolor, skolor och äldreomsorg inom kommunen. Organisationsförändringarna innebar i huvudsak att tre olika måltidsområden slogs samman under en gemensam måltidsorganisation och samlades under en och samma gemensamma ledningsstruktur. LÄS MER

 2. 2. Hemtjänsten i Växjö kommun : En fallstudie om personal- och ruttplanering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; [2017]
  Nyckelord :Home care; elder care; time spent with the elder; planning; process planning; process mapping; route planning; forecasting.; Hemtjänst; äldreomsorg; kontinuitet; brukartid; planering; planeringsprocesser; processkartläggning; ruttplanering; prognostisering.;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 Författare: Martin Norén och Kristoffer Nählstedt Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Titel: Hemtjänsten i Växjö kommun - En fallstudie om personal- och ruttplanering Bakgrund: Boendeformen särskilt boende har minskat påtagligt de senaste åren och förväntas minska ytterligare i framtiden. Samtidigt ökar andelen äldre som är i behov av vård och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Handlingsutrymmets förutsättningar och konsekvenser : En studie om mellanchefer i kommunal omsorg

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Julia Pettersson Selström; [2009]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; mellanchef; äldreomsorg; handikappomsorg; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att utifrån mellanchefernas beskrivningar förstå vilket handlingsutrymme mellanchefer inom äldre- och handikappomsorgen har i sitt arbete och dels att beskriva hur de uppfattar sitt handlingsutrymme. Under de sista 30 åren har den kommunala äldre- och handikappomsorgen genomgått stora förändringar. LÄS MER

 4. 4. Strategier för en gräsrotsbyråkrat : en intervjustudie av biståndshandläggning i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Therése Almqvist; Mari Pohlman; [2009]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; äldreomsorg; riktlinjer; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : In our paper we chose to study care management in the old age care. According to the law for the social services the needs of elderly should govern the assistance they are granted. But research has shown that municipal guidelines govern the assistance and that the elderly have to adjust their needs to them. LÄS MER

 5. 5. KOMPETENS INOM ÄLDREOMSORGEN : -En kvalitativ undersökning utifrån ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Anna Igelström; [2008]
  Nyckelord :Kompetens; äldreomsorg; brukare; omvårdnadspersonal; särskilt boende;

  Sammanfattning : Den kommunala äldreomsorgen omfattas av socialtjänstlagen. Kommunerna har ansvar att tillhandahålla insatser av god kvalitet, utförda av personal med lämplig utbildning. Tillföljd av den demografiska utvecklingen i Sverige, kommer på sikt behovet av personal med lämplig utbildning öka inom den kommunala äldreomsorgen. LÄS MER