Sökning: "öppna landskap"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden öppna landskap.

 1. 1. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Nyckelord :naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Sammanfattning : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Betesdriftens kostnad : vid uppfödning av mjölkraskvigor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Mikaela Samuelsson; Lovisa Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Kostnad på bete; kviga; TB-kalkyl; betesdrift; stöd; vikt på kviga; tillväxt; kostnadssimulering; uppfödning;

  Sammanfattning : I Sverige finns en beteslagstiftning som är tvingande och därmed måste alla nötkreatur över sex månaders ålder vara ute på bete under sommaren. Beroende på vart i landet produktionen bedrivs är längden av betesdriften varierande. LÄS MER

 3. 3. Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering : åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Lotsengård; Fanny Lundberg; [2022]
  Nyckelord :dagvatten; öppen dagvattenanläggning; fördröjning; renin; biologisk mångfald; befintlig dagvattenanläggning;

  Sammanfattning : Dagvattenhanteringen är en aktuell fråga. Vi står inför många utmaningar, där risk finns att den kommer påverkar våra gemensamma tillgångar och intressen framöver. LÄS MER

 4. 4. Stångebroparken : gestaltning av en rekreativ stadspark på Stångebrofältet i Linköping med landskapsplanteringar och långsiktig förvaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anton Axelsson; Carl Henning; [2022]
  Nyckelord :landskapsplantering; växtgestaltning; förvaltning; stadspark; urbanekologi; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Examensarbetets frö sattes utifrån vårt intresse att gestalta i samklang med växters naturliga beteenden och dynamik. Vi har noterat hur sårbar vegetation kan vara i urbana miljöer och engagerades därför till att gestalta med robusta planteringar som tål klimatförändringar och bidrar med biologisk mångfald. LÄS MER

 5. 5. Trivs vi bäst i öppna landskap? : En kvalitativ studie om det aktivitetsbaserade kontorslandskapets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Avela; Malin Claesson; [2022]
  Nyckelord :ABW; office design; psychosocial work environment; flexibility; employees; ABK; kontorsdesign; psykosocial arbetsmiljö; flexibilitet; medarbetare;

  Sammanfattning : Bakgrund En arbetsplats ska vara utformad sådan att så många medarbetare som möjligt kan utföra sina arbetsuppgifter på lika villkor. Många organisationer i dagens samhälle väljer att skära ner på andelen privata kontor för att kostnadseffektivisera och ersätter istället med öppna kontorslandskap, varav den vanligaste designen är aktivitetsbaserat kontorslandskap. LÄS MER