Sökning: "-PBL psykoterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade orden -PBL psykoterapi.

 1. 1. KBT under den globala pandemin Covid-19 : Psykoterapeuters föreställningar om, och upplevelser av, terapeutisk allians vid övergången till psykoterapi via videolänk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ulrika Holmgren Brännström; Ulrika Malmlöf; [2021]
  Nyckelord :cognitive behavioral therapy; therapeutic alliance; video conference; attitudes; psychotherapist; qualitative content analysis; communication; context; adaptation; experiences; COVID-19; kognitiv beteendeterapi; terapeutisk allians; videolänk; attityder; psykoterapeuter; kvalitativ innehållsanalys; kommunikation; kontext; anpassning; upplevelser; COVID-19;

  Sammanfattning : Under pandemin COVID-19 har hälsovården tvingats till hastiga anpassningar i form av användning av vård via videolänk för kontinuitet, vilket berör även psykoterapi. Trots omfattande evidens för effektiviteten av terapi via videolänk finns fortfarande myter hos kliniker att den terapeutiska alliansen äventyras i det digitala forumet, vilket kan försvåra implementeringen. LÄS MER

 2. 2. "En trygg man slår inte sin partner" : En kvalitativ studie om mäns våldsutövande mot kvinnor i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rose-Marie Nabugodi Stenros; Carol Akkari; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Våldsutövare; Maskulinitet; Kriscentrum för män; Frivillig behandling; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om området mäns våld i nära relationer. I studien undersöktes hur verksamheter arbetar med män som frivilligt söker stöd och behandling för sitt våldsutövande samt hur professionella resonerar om orsaker till att män utövar våld. LÄS MER

 3. 3. KBT och EFT - en jämförande litteraturstudie mellan två behandlingsmetoder för GAD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Olsson; [2021]
  Nyckelord :KBT; EFT; GAD; Generaliserat ångestsyndrom; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Generaliserat ångestsyndrom (300.02), GAD, är en kronisk, funktionsnedsättande sjukdom som innebär ökad risk för psykisk och somatisk samsjuklighet samt skadligt alkoholbruk.  Farmakologisk behandling och/eller KBT psykoterapi rekommenderas, men många blir inte hjälpta av standardbehandlingen. LÄS MER

 4. 4. Föreställningar om äldres sexualitet och sexuella hälsa i reminiscensmetoder : En scoping review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisa Carlsson; [2021]
  Nyckelord :older people; psychotherapy; reminiscence methods; sexuality; sexual health; psykoterapi; reminiscensmetoder; sexualitet; sexuell hälsa; äldre;

  Sammanfattning : Det västerländska samhället genomsyras av ålderistiska föreställningar som påverkar hur äldre bemöts inom den psykoterapeutiska vården. Ett tydligt exempel på när starka åldersnormer kommer i bruk är i relation till äldres sexualitet och intima relationer. LÄS MER

 5. 5. "Det var någon som verkligen såg, och lyssnade" - En fenomenologisk studie av upplevelsen att bli hjälpt i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :John Carlsson; Maj Karlsson; [2021]
  Nyckelord :psykoterapi; hjälpsamma händelser; förändring; fenomenologi; tematisk analys; psychotherapy; helpful events; change; phenomenology; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur klienter upplevt sig ha blivit hjälpta av psykoterapi samt hur de upplevt förändring därigenom. Studiens ansats var fenomenologisk, vilket innebär att utgångspunkten var att studera själva erfarenheten av att bli hjälpt i psykoterapi. LÄS MER