Sökning: "1244"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet 1244.

 1. 1. ”Svår skatterättslig fråga” men inte om det rör skatteflykt? - En undersökning om befrielse från skattetillägg på grund av ”svår skatterättslig fråga” och huruvida skatteflykt bör räknas som en sådan eller ej.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Hellman; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; befrielse; befrielsegrund; skattetillägg; skatteflykt; skatteflyktslagen; skatteförfarandelagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt 51 kap. 1§ 2 st p. 1b skatteförfarandelag (2011:1244) framgår att befrielse från skattetillägg kan medges om felaktig eller otillräcklig information i en skattskyldigs deklaration kan antas ha berott på en felbedömning av en regel eller de faktiska förhållandena. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan företrädaransvar för skatteskulder och F-skuldsanering : En utredning om förhållandet och samexistensen av företrädaransvar för skatteskulder och Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jasmina Sehic; [2018]
  Nyckelord :Företrädaransvar F-skuldsanering skuldsanering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs idag en näringspolitik som lägger betydande fokus på ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv och anses utgöra grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb i hela landet. De stora företagen är viktiga för sysselsättningen, men det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. LÄS MER

 3. 3. Reglerna om ansvarsfrihet vid rättelse av oriktig uppgift på eget initiativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Karlsson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; rättsvetenskap; social and welfare law; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In cases where inaccurate information has been sent to tax authorities, the responsible person is risking surcharge or in worse cases making herself guilty of tax offence. A basic rule implies that a surcharge means an additional 40 % to the normal taxes and when it comes to cases of tax offence, the ordinary penalties of criminal law, fines and prison, are practiced. LÄS MER

 4. 4. Rättelse på eget initiativ – en granskning av bestämmelsernas ändamålsenlighet och rättssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Rhodin; [2016]
  Nyckelord :Skatteförfarande; Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rules of correction on ones own initiative, in the tax procedure law and tax prosecution law, give the taxpayer an opportunity to correct inaccurate information in a previous tax report. A taxpayer that provides inaccurate information in the declaration normally risks sanctions, either by penalty charge or prosecution for tax evasion. LÄS MER

 5. 5. Det skatterättsliga företrädaransvaret - Ett hinder mot företagsamheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Karlsson; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; företagsekonomi; företrädaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att bolagets företrädare påförs personligt betalningsansvar när dess skatteskulder förfaller till betalning om företaget inte har börjat avvecklas. Företrädaren kan gå fri från ansvar under vissa omständigheter, främst med hänsyn till sjukdom i kombination med ålder. LÄS MER