Sökning: "Accounting regulations"

Visar resultat 6 - 10 av 229 uppsatser innehållade orden Accounting regulations.

 1. 6. Goodwillnedskrivningens värderelevans inom industribranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sara Rosén; [2019]
  Nyckelord :Goodwill impairment loss; value relevance; goodwill; market capitalisation; regulation; harmonisation; industrial sector; Goodwillnedskrivning; värderelevans; goodwill; börsvärde; reglering; harmonisering; industribranschen;

  Sammanfattning : Till följd av redovisningens utveckling och att olika länder har olika regleringar, har det blivit problematiskt att harmonisera och standardisera redovisningsinformation världen över. För att lösa det problemet lanserade FASB och IASB nya redovisningsregleringar, där t.ex. goodwillavskrivning ersattes med nedskrivningsprövning. LÄS MER

 2. 7. Hur förhåller sig kommuner till kravet att lämna upplysningar om väsentliga personalförhållanden? : En kvantitativ studie om kommunal redovisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Håkansson; Malin Anderbygd; [2019]
  Nyckelord :Municipal accounting; Significant personnel conditions; Annual reports; Positive accounting; Kommunal redovisning; Väsentliga personalförhållanden; Årsredovisningar; Positiv redovisningsteori; Institutionella teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kommunala redovisningslagen ställer krav på att kommuner ska lämna upplysningar om väsentliga personalförhållanden i sina årsredovisningar. Lagen definierar dock inte vad som är väsentliga personalförhållanden. LÄS MER

 3. 8. Faktorer som kan påverka företags val av redovisningsregelverk : en kvantitativ studie om väsentliga faktorer som påverkar större onoterade svenska företags frivilliga val att använda IFRS eller K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Adrian Granat; Carl Arenander; [2019]
  Nyckelord :Voluntary introduction of IFRS; K3; unlisted companies; Frivilligt införande av IFRS; K3; onoterade företag;

  Sammanfattning : Business activity and financial reporting affect many different stakeholders but also society as a whole. Securing financial information is essential for a functioning economic landscape. In the EU, most countries require listed companies to report according to IFRS. Unlisted companies' financial reporting is not as tightly regulated. LÄS MER

 4. 9. Utmaningar vid försäljning av funktionella produkter : En studie utifrån ett redovisningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Paavola; Sarah Paavola; [2019]
  Nyckelord :accounting; economist; functional products; contract; pricing; redovisning; ekonomer; funktionella produkter; kontrakt; prissättning;

  Sammanfattning : Försäljning av funktionella produkter inkluderar både varor och tjänster. Konceptet funktionella produkter innehåller många olika komponenter och säljs över långa kontrakt, vilket gör att dagens regelverk för redovisning inte ger tillräcklig vägledning. LÄS MER

 5. 10. CEPs effekt på FP i fossila bränsleintensiva företag: Påverkas relationen om företaget har en CSR-kommitté? : En kvantitativ studie av 827 publika globala bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Hohenthal; Edvard Setterberg; [2019]
  Nyckelord :CEP; FP; Fossil fuel firms; CSR committee; Stakeholder theory; Trade-off theory; Resource-based view; CEP; FP; Fossila bränsleintensiva företag; CSR-kommitté; Stakeholder theory; Trade-off theory; Resource-based view;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens miljömässiga ansvar har blivit en allt mer central fråga för företagets intressenter. Tidigare studier som har behandlat relationen mellan Corporate Environmental Performance CEP och Financial Performance FP har resulterat i varierande utfall. LÄS MER