Sökning: "Albin Blixt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Blixt.

  1. 1. Att vårda under hot : Ambulanssjuksköterskors uppfattningar av hot inom ambulanssjukvård - en intervjustudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Albin Blixt; Jim Stein; [2018]
    Nyckelord :Threat; ambulance; phenomenography; perception; nurse; life world; care relationship; Hot; ambulans; fenomenografi; uppfattning; sjuksköterska; livsvärld; vårdrelation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att befinna sig i miljöer som kan uppfattas som hotfulla är ingen ovanlighet för ambulanssjuksköterskor. Att utsättas för hot i sitt arbete förekommer och uppfattas som ett problem av många inom ambulansverksamheten och är enligt såväl nationella som internationella studier ett växande problem. LÄS MER