Sökning: "Alexandra Rosén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Rosén.

 1. 1. Personer med anorexia nervosas erfarenheter vid vårdkontakt : en metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alexandra Rosén; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; psychiatric care; mental health care; nursing care; nursing; experiences; Anorexia nervosa; psykiatrisk vård; mentalvård; sjuksköterskevård; omvårdnad; erfarenheter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar anses vara ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som kan vara potentiellt livshotande och åsamka omfattande samt mångårigt lidande. Anorexia nervosa (AN) bedöms som komplext och involverar psykiska som fysiska dimensioner av personers hälsa. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors livskvalitet under bröstcancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelene Karlsson; Alexandra Rosén; [2016]
  Nyckelord :Bröstcancer; Behandling; Patient; Sjuksköterska; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen. Tack vare förnyade och förbättrade behandlingsmöjligheter överlever allt fler bröstcancerpatienter. Livskvalitet är en individuell upplevelse vilket innefattar flera olika dimensioner. LÄS MER

 3. 3. Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Persson; Hanna Hjort Rosén; Sanne Buhrman; [2015]
  Nyckelord :Reporting; Hållbarhetsredovisning; Intressenter; Miljö; Legitimitet; Rapportering; Sustainability accounting; Stakeholders; Environment; Legitimacy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning Seminariedatum: 2015-06-05 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15hp Författare: Sanne Buhrman, Hanna Hjort Rosén, Alexandra Persson Handledare: Amanda Sonnerfeldt Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Intressenter, Miljö, Legitimitet, Rapportering Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett holistiskt perspektiv undersöka hela kedjan från företag till slutkonsument och därmed få ett helhetsperspektiv över hur en bättre överensstämmelse kan uppnås mellan utbud och efterfrågan av information i hållbarhetsrapporterna. Metod: För att få svar på vår frågeställning har vi valt att göra en case-studie. LÄS MER