Sökning: "Andreas Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Andreas Mårtensson.

 1. 1. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 2. 2. Ledtidsreducering genom värdeflödeskartläggning : Fallstudie på Humm Kombucha

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Joel Östman; Andreas Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Ledtid; förbättringsverktyg; värdeflödeskartläggning.;

  Sammanfattning : Organizations striving to grow competitive in the market must today achieve or maintain high productivity, produce the right products, in the right quantity at the right time with high delivery precision to cope with it. By applying effective improvement tools, organizations can reduce lead times, thus achieving higher productivity and quality, which in the long run contributes to lead-time reduction and cost savings. LÄS MER

 3. 3. An estimation of scalability when using a k-d tree as the data structure for neuron touch detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carolina Westlin; Andreas Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To deepen our understanding of the brain and its function, a lot of effort has been put into the subject of whole brain simulation. One prerequisite problem that needs to be solved, in order to do these simulations, involves finding synapse connections between neurons to figure out the pathway of signals in the brain. LÄS MER

 4. 4. Situationellt intresse i klassrummet : Hur elever arbetar med och upplever ett undervisningsmaterial inom fysik som är baserat på situationellt intresse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Andreas Mårtensson; David Wadelius; [2017]
  Nyckelord :Situational interest; interest increasing factors; triggered situational interest; maintained situational interest; student compendium; physics projects; situationellt intresse; intressestimulerande faktorer; triggat situationellt intresse; ihållande situationellt intresse; elevhäfte; fysikprojekt;

  Sammanfattning : I den här rapporten visar vi att ett undervisningsmaterial, som är framtaget utifrån faktorer som enligt tidigare forskning ökar det situationella intresset för något som ska läras, triggar ett situationellt intresse för materialet hos flera av eleverna i den gymnasieklass som deltog i undersökningen och håller det situationella intresset hos vissa av dessa elever. Intresse är en faktor som påverkar elevers framtida val av yrke och utbildning och således kan lärare som lyckas skapa intresse för fysik hos elever vara med och bidra till en mer jämlik skola. LÄS MER

 5. 5. MANLIGA SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA KVINNLIGA PATIENTER I INTIMA VÅRDSITUATIONER INOM DEN SOMATISKA VÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Daniel Nilsson; Andreas Mårtensson; [2014]
  Nyckelord :genus; manliga sjuksköterskor; kvinnliga patienter; somatisk vård; gender roles; male nurses; female patients; hospital care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrket sjuksköterska har bland personalen präglats av kvinnodominans och själva yrkestiteln i sig har en feminin ändelse. När män i större utsträckning väljer att utbilda sig till sjuksköterskor så uppstår nya situationer som inte förekommit tidigare när det bara funnits kvinnlig personal att förhålla sig till. LÄS MER