Sökning: "Attraktivt Arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Attraktivt Arbete.

 1. 1. Den avgörande utsidan : En kvalitativ studie om hur organisationer inom byggbranschen kan arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Levander; Marianne Lindberg; [2020]
  Nyckelord :employer branding; motivation; values; work environment;

  Sammanfattning : Att vara en attraktiv arbetsgivare har blivit allt mer viktigt, om inte avgörande, inom branscher där det råder konkurrens om arbetskraft. Dock är innebörden och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare komplext eftersom det är individuellt vad som uppfattas attraktivt. LÄS MER

 2. 2. Attraktivt arbete inom äldreomsorgen : Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för undersköterskor och vårdbiträden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Kristine Berglind Hallberg; Carina Olsén; [2020]
  Nyckelord :Elderly care; Attractive workplace; Assistant nurses; Care assistant; Home care; Retirement home; Äldreomsorg; Attraktivt arbete; Undersköterskor; Vårdbiträden; Hemtjänst; Omsorgsboende;

  Sammanfattning : Titel: Attraktivt arbete inom äldreomsorgen - Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för undersköterskor och vårdbiträden? Bakgrund och problematisering: Inom de närmaste åren kommer fler människor vara i behov av omvårdnadsinsatser. Detta på grund av att människan lever längre och därmed också har flera sjukdomsbilder och är i behov av en mer omfattande omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om god arbetsmiljö och attraktivt arbete : - hos chefer och medarbetare på en svensk primärvårdsenhet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Elin Kjellström; [2020]
  Nyckelord :employee; manager; primary health care; good work environment; perception; Medarbetare; chef; primärvård; god arbetsmiljö; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetare och chefers arbetsmiljö är på många vis bristfällig. Trots att Sverige är långt gånget vad gäller arbetsmiljöarbete och hur hälsa främjas så pekar statistiken på annat, framförallt inom hälso- och sjukvårdssektorn. LÄS MER

 4. 4. Halvmiljonstaden Malmö: Utmaningar för kommun och allmännytta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nils Hugo Fredriksson; Johan Holmberg; [2020]
  Nyckelord :allmännytta; befolkningstillväxt; bostadsbrist; bostadsförsörjning; försörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en undersökning av hur Malmö stad och MKB Fastighets AB, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, arbetar för att tillgodose stadens bostadsbehov mot bakgrund av befolkningens förväntade tillväxt och relativt svaga betalningsförmåga. Genom kvalitativa intervjuer med representanter för Malmö stad och MKB har vi fått inblick i vilka förhållningssätt, strategier och mekanismer som styr det framåtblickande arbetet och hanteringen av utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Kronofogden som arbetsgivare : En kvalitativ studie ur ekonomistudenternas perspektiv och Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christina Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Branding; arbetsgivarvarumärke; symboliska attribut; kommunikation;

  Sammanfattning : Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är hög på arbetsmarknaden och det blir allt viktigare för organisationer att kunna attrahera nya potentiella medarbetare och behålla kompetenta medarbetare. Utbudet av arbetsgivare ökar och på senare år har konkurrensen ökat ytterligare då internationella arbetsgivare kommit in på marknaden. LÄS MER