Sökning: "Avrapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Avrapportering.

 1. 1. Tillståndskontroll av maskiners säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Torbjörn Enberg; [2020]
  Nyckelord :Machine safety; validation; documentation; Maskinsäkerhet; validering; dokumentation;

  Sammanfattning : Provning och validering av säkerhetsfunktioner sker regelmässigt när en maskin tas i drift. Provning och validering sker i mindre omfattning senare i en maskins livscykel. Dokumentationen av sådan provning är även den mindre i omfattning senare i livscykeln. LÄS MER

 2. 2. "Vi åker obältade..." : En kvalitativ studie om stressorer och möjliga förändringar i polisyrket

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Örtlund; [2020]
  Nyckelord :Stress; police work; work environment; Occupational health; Swedish police officers; stress; polisiärt arbete; arbetsmiljö; arbetshälsa; svenska poliser;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Polisarbete är till sin natur stressigt och oförutsägbart men uppsatsen syftar till att undersöka stress som kan minimeras med hjälp av förändringar i arbetsmiljön. Syftet är att undersöka olika uppfattningar om stressorer som förekommer inom yrkeskåren bland poliser i yttre tjänst och vilka förändringar de upplever behöver ske för en mer hälsosam yrkeskår. LÄS MER

 3. 3. Kniven mot strupen! : En kvalitativ studie om hot och våld på HVB-hem för ungdomar ur ett personalperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Erika Evaldsson; Jenny Israelsson; [2013]
  Nyckelord :Hot; våld; HVB-hem; personal; definition; gestaltning och hantering;

  Sammanfattning : Att äga kunskap om hantering av hot och våld är alltid en värdefull egenskap, speciellt för personal på HVB-hem för utagerande ungdomar. Studien undersöker hur hot och våld definieras, gestaltas, uppstår och hanteras på HVB-hemmen samt hur personal uppfattar hanteringen. Resultatet av sju intervjuer med personal på HVB-hemmen redovisas. LÄS MER

 4. 4. Effektiv intern kontroll : En studie över företags interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Ida Skagerdal; Maria Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Intern kontroll; Effektivitet; Styrelsens ansvar; Tillförlitlig finansiell rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset kring intern kontroll har ökat efter att flertalet företagsskandaler har uppdagats runt om i världen. Styrelsen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ansvara för företagets interna kontroll. LÄS MER

 5. 5. Vilka effekter har införandet av den svenska bolagstyrningskoden haft för revisorerna?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Magnus Gudmundsson; Sofia Josephson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktionen av den svenska bolagsstyrningskoden leder till möjligheten att revisorerna påverkas på olika sätt. Själva revisionsarbetet förefaller inte vara utsatt för större förändringar, då granskningen av bolagens dokumentation kring bolagsstyrningskoden inte märkbart skiljer sig från den granskning som utförs vid förvaltningsrevisionen. LÄS MER