Sökning: "våld mot kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 586 uppsatser innehållade orden våld mot kvinnor.

  1. 1. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors stöd till våldsutsatta kvinnor

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Alma Carlsson; Frida Frisk; [2020-08-05]
    Nyckelord :sjuksköterska; hälso- och sjukvård; faktorer; stöd; våldsutsatta kvinnor;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Våld mot kvinnor är globalt förekommande och bör ses som ettfolkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som den våldsutsattakvinnan kommer i kontakt med och sjuksköterskan har därmed en central roll i kvinnansomvårdnad. LÄS MER

  2. 2. Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Inger Lortsch; Cecilia Smircic; [2020-08-05]
    Nyckelord :Intimate partner violence; domestic violence; abused women s experiences; battered women; attitude of healthcare personnel;

    Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. LÄS MER

  3. 3. Den som ger sig in i (kär)leken får (kär)leken tåla. En kvalitativ studie om hur mäns våld mot kvinnor i nära relation legitimeras och konstrueras på Flashback.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ebba Willenhag; Louise Amundsson-Öhgren; [2020-05-07]
    Nyckelord :violence against women; domestic violence; legitimization; flashback;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how men’s physical domestic violence against women is being legitimized and constructed on various threads in the forum “Flashback”. Three main questions have been investigated; how do writers find violence and how is their understanding of violence?, what arguments are being used to legitimize men’s psysical domestic violence against women? and how is perpetrators and victims constructed in those threads on “Flashback”? This study is based on five threads found in the forum “Flashback” and has then been analysed using thematic analysis. LÄS MER

  4. 4. STORMIGA RELATIONER OCH PÅSTÅDDA RÄDSLOR En kvalitativ studie om konstruktioner av kvinnan i vårdnadstvister där mannen utsätter kvinnan för våld

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Elin Hillén; Johanna Turner; [2020-02-27]
    Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; vårdnadstvist; konstruktioner av kvinnor; tingsrättsdomar;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine constructions of women in court orders concerning child custody where there has been information about domestic violence. With a discourse analysis of court orders from courts in Sweden we identified discourses. We wanted to examine what constructions of women are enabled by the identified discourses. LÄS MER

  5. 5. DUBBELT UTSATT, HÄLFTEN SÅ SYNLIG. En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av våld i nära relationer för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Julia Lundström; Ann Ljunggren; [2020-01-15]
    Nyckelord :våld i nära relationer; dubbel utsatthet; intellektuell funktionsnedsättning; tillgänglighet; förebyggande arbete;

    Sammanfattning : Våld i nära relationer mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är ett stort problem som idag inte uppmärksammas på samma sätt som mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Forskningen bekräftar också att ämnet är studerat i en liten utsträckning och att kunskaperna är bristfälliga. LÄS MER