Sökning: "BADA"

Visar resultat 56 - 60 av 332 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 56. Kniviga frågor : En studie om förutsättningar för likvärdighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Åza Nejne; Sara Hayward; [2018]
  Nyckelord :likvärdighet; måluppfyllelse; framgångsfaktorer; socioekonomiska förutsättningar;

  Sammanfattning : “Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden,ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser idenna lag” (Skollagen, kap.1, 8§). LÄS MER

 2. 57. Pyrolysis of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Plastics for Energy and Material Recovery

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ioannis Asvestas; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The society is striving to tackle the over-extraction of Earth´s resources due to the ongoing population rise. The increased needs of energy and material resources leads to a growing volume of materials waste, which include a variety of dangerous pollutants among them. LÄS MER

 3. 58. Kvinnor och makt: En kritisk diskursanalys och semiotisk analys av genusrepresentation i Veckans Affärer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rikke Karsten; [2018]
  Nyckelord :Genus; Diskursnalys; Representation; Media; Stereotyper; Makt; Veckans Affärer; Gender; Discourse analysis; Stereotype; Power;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsstudien har varit att undersöka hur kvinnor och män representeras i branschtidningen Veckans Affärer och om det går att se några konkreta skillnader och i så fall vilka dessa är. Studiens fokus har tagit avstamp i hur representation av de båda könen skett över tid mellan 2011 till år 2017. LÄS MER

 4. 59. Lönsamhet, legitimitet och miljö : En kvalitativ studie om organisationers motiv till att göra miljövänliga val

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Sipola; Mikaela Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :miljö; legitimitet; lönsamhet; organisationers motiv; resultatorienterad; miljöaltruism;

  Sammanfattning : Världen står idag inför påtagliga klimatförändringar som ständigt blir värre, samtidigt som mänskligheten strävar efter att uppnå en högre levnadsstandard. Detta syns även på organisationsnivå då krav om snabb lönsamhetsgenerering och att ta sitt ansvar mot miljön skapar motsättningar vid val av miljövänliga lösningar i organisationer. LÄS MER

 5. 60. Matematikundervisning i första klass : Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carolina Wallerström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carolina Wallerström: Matematikundervisning i första klass; Likheter och skillnader i hur lärare hanterat undervisning efter elevers olika nivåer i fyra tidsperioder mellan 1962–2011. Uppsala Universitet: Inst. för idé och lärdomshistoria, c-uppsats, vårterminen 2018. LÄS MER