Sökning: "Bions gruppteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bions gruppteori.

 1. 1. "Dom här mötena liknar inga andra (.) det kan du lugnt ge dig på" : En samtalsanalys av arbetsmötets institutionella samtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Glad; Anna Karin Malmborg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmöte; samtalsanalys; gruppteori; etnometodologi; Goffman; institutionella samtal;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskapen om arbetsmöten mellan kollegor där problemlösning är centralt. Genom detaljerade samtalsanalyser beskrivs samtalets organisering som framgår i samtalens samtalsfaser. Studien har en etnometodologisk ansats för att genomföra en samtalsanalys. LÄS MER

 2. 2. Gruppklimatets betydelse : En kvalitativ studie om elevers upplevelser avgruppklimat i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Andreas Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Group process; teamwork; groups; group climate; tillits climate; the FIRO model; theater group theory; sports and health.; Grupprocess; grupparbete; grupper; gruppklimat; tillitsklimat; FIRO-modellen; Bions gruppteori; idrott och hälsa.;

  Sammanfattning : This essay is about the significance of group climate for students in physical education. Groupwork and group processes are dealt with in the essay and its importance to students' experiences of the subject and goal attainment. During the autumn of 2015 two different classes in high school were studied in the subject physical education and health. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig dansen i arbetsalliansen : En kvalitativ skildring av en personalgrupps sociala interaktioner inom en stödverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Smitterberg Nilsson; Hannah Donaldson; [2012]
  Nyckelord :social interactions; rituals; staff group; unity; Sociala interaktioner; ritualer; personalgruppen; enighet;

  Sammanfattning : Det är viktigt att personalgrupper inom behandlings- och stödverksamheter präglas av positiva sociala interaktioner och lyckade ritualer för att uppfylla funktionalitet och effektivitet. Brist på positiva sociala interaktioner och lyckade ritualer riskerar att skapa en personalgrupp som präglas av oenighet och konflikter. LÄS MER