Sökning: "Inflammation"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet Inflammation.

 1. 1. Har ett intag av krillolja någon effekt på inflammation? En systematisk översiktsartikel om effekten av krillolja på inflammation hos vuxna personer utan signifikant inflammation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Palsdottir Stenberg; Emily Garrett; [2024-02-09]
  Nyckelord :Krillolja; krill; inflammation; CRP; C-reaktivt protein; Krill oil; C-reactive protein;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget för att ett tillskott av krillolja har en effekt på inflammation hos vuxna personer. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Scopus och PubMed. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med Reumatoid artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoriya Andersson; [2024]
  Nyckelord :Patients; Experiences; Rheumatoid Arthritis; Living with; Patienter; Upplevelser; Reumatoid artrit; Leva med;

  Sammanfattning : Background Rheumatoid arthritis, or rheumatoid joint inflammation, is the most common inflammatory joint disease, affecting 0.5–1.0 percent of the Western population. The disease develops gradually over several weeks to months, with symmetric inflammation in the hands and feet. LÄS MER

 3. 3. Den okända folksjukdomen: Upplevelser och erfarenheter av endometrios : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Roya Aene; Louise Depraetere; [2024]
  Nyckelord :Attitudes; District Nurse; Endometriosis; Experience; Suffering; Bemötande; Distriktsköterska; Endometrios; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios drabbar var tionde kvinna och innebär att endometrieliknande vävnad växer utanför livmodern vilket skapar smärta, inflammation och fibrosbildning. Symtomen innefattar exempelvis dysmenorré, kroniska buksmärtor, blödningsrubbningar och trötthet. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av rustrelavirus hos katter med vingelsjuka : en immunohistokemisk undersökning av arkiverat material från de senaste fem decennierna

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Thilén; [2024]
  Nyckelord :katt; vingelsjuka; rustrelavirus; icke-suppurativ meningoencefalomyelit; Sverige;

  Sammanfattning : Vingelsjuka hos katt är en allvarlig neurologisk sjukdom som ofta har dödlig utgång. Sjukdomen har rapporterats i Sverige sedan början av 1970-talet, huvudsakligen i området runt Mälaren. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av laryngofaryngeala ödem vid huvud-halscancer - svensk översättning och validering av reviderade Patterson edema scale

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Robin Rahimi; [2023]
  Nyckelord :PES; översättning; validering; huvud-halscancer; laryngofaryngeala ödem; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandling av huvud-halscancer kan medföra komplikationer, däribland laryngofaryngela ödem. Laryngofaryngeala ödem kan leda till påtagliga konsekvenser för patienter. Laryngofaryngeala ödem kan resultera i försämrad funktion tal, röst och sväljning samt försämrad livskvalitet. LÄS MER