Sökning: "Björn Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Björn Johansson.

 1. 1. Kommunal krisberedskap : Hur övar kommunerna krisberedskap?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Thörn; Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :emergency preparedness; RSA; education and training plan; traceability; MSB; municipality; krisberedskap; RSA; utbildnings- och övningsplan; spårbarhet; MSB; kommun;

  Sammanfattning : Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett verktyg som kommuner och landsting enligt lag skall göra. Dessa RSA ska sedan ligga till grund för en utbildnings- och övningsplan. På så sätt kommer de övningar som genomförs på kommunal och länsnivå fokuseras på omhändertagande av dess risker och sårbarheter. LÄS MER

 2. 2. ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Björn Johansson; Jalal Hussain; [2019]
  Nyckelord :Experience; Independence; Orem; Qualitative; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt på gran och tall efter dikesrensning i Jönköpings län

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Ingvor Laila Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dike cleaning; dike; cleaning; growth; fir; numbers; growth; response.; Dikesrensning; dike; rensning; tillväxt; gran; tall; tillväxt; respons.;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört som ett examensarbete åt Skogsstyrelsen som en uppföljning på samråd för dikesrensning utförda på distrikt Jönköping från hösten 2004 till 2009. Följande saker har studerats: Hur uppfattades samrådet? Hur utfördes rensningen? Är markägaren nöjd med resultatet? Har skogen svarat på rensningen genom ökad tillväxt och i så fall hur snart och hur mycket? Har markfloran förändrats? Syns några andra positiva eller negativa effekter efter rensningen?Arbetet har utförts i två steg dels i form av en markägarintervju på 7 olika fastigheter och sedan som fältinventering med datainsamling. LÄS MER

 4. 4. End-to-end performance testing of a healthcare alarm system

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Johansson Björn; [2019]
  Nyckelord :Performance testing; software testing; JMeter; health-care alarm system;

  Sammanfattning : Digital services involving large systems with multiple users are ubiquitous in modern society. The systems are often complicated and made up of multiple devices and communication protocols. A fundamental problem in this context is how the behavior of a system changes as the number of users vary. LÄS MER

 5. 5. Ongaku 音楽 Ljud och glädje = Musik. En kvalitativ studie om fyra Japanska musiklärares reflektioner kring sin musikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :Japan; music; education; teachers; educational science; music education; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; musik; utbildning; lärare; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie kommer sprunget av ett generellt intresse för Japan som land samt en vänskapsrelation med en musiklärare från Japan. Syftet är att skapa en bättre förståelse för de tankar och resonemang japanska musiklärare har om sitt eget ämne. LÄS MER