Sökning: "Björn Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Björn Johansson.

 1. 1. ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Björn Johansson; Jalal Hussain; [2019]
  Nyckelord :Experience; Independence; Orem; Qualitative; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. LÄS MER

 2. 2. Hälsa, en fråga om vad och hur : En kvalitativ studie om tränares hälsoarbete inom ungdomsidrotten

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Strömlind; Björn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; känslan av sammanhang; hälsofrämjande arbete; ungdomsidrotten;

  Sammanfattning : Syfte: Är att belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i Mellansverige. Frågeställningar: Vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten och hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten. Metod: Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer, med sex tränare i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. Algorithms for Large Matrix Multiplications : Assessment of Strassen's Algorithm

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Björn Johansson; Emil Österberg; [2018]
  Nyckelord :Strassen; Matrix multiplication; Precision; Complexity; Strassen; Matrismultiplikation; Precision; Komplexitet;

  Sammanfattning : 1968 var Strassens algoritm en av de stora genombrotten inom matrisanalyser. I denna rapport kommer teorin av Volker Strassens algoritm för matrismultiplikationer tillsammans med teorier om precisioner att presenteras. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivationen på däck : Vad kan överstyrman göra och vilka andra aspekter påverkar arbetsmotivationen på handelsfartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Björn Båryd; Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :Work motivation; leadership; organizational support; merchant ships; Chief officer; Arbetsmotivation; ledarskap; organisatoriskt stöd; handelsfartyg; överstyrman;

  Sammanfattning : I detta arbete har uppfattningar beträffande överstyrmans roll i förhållande till däcksmanskapets motivation till arbetet undersökts. Data har samlats in från åtta personer som arbetat som överstyrmän genom ett skriftligt formulär och en intervju som gett kvalitativa utsagor inom tre huvudområden: Motivationshöjande åtgärder från överstyrman, Övriga faktorer som påverkar motivationen samt Organisatoriskt stöd som överstyrman har i sitt arbete med att motivera matroserna. LÄS MER

 5. 5. Hackergruppens beteende i informationskrigföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Information warfare; Syrian Electronic Army; John Warden; Strategic Theory;

  Sammanfattning : With the ever-expanding speed of technological development and the dependence of social media outlets in everyday life. Information warfare can be used to strike targets with information operations from leaders down to the average person. LÄS MER