Sökning: "Digitala bevis"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Digitala bevis.

 1. 1. Hållbarhet - trendigt säljord eller viktigt budskap?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Linus Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Social media-marknadsföring; Instagram; hållbarhet; kommunikation; grönmålning; slow fashion;

  Sammanfattning : Using sustainability claims as a sales pitch is starting to be the new norm, even though some products aren’t even close to being environmentally friendly. Marketers are exploiting the consumers lack of knowledge in sustainability as a way to convince them that their products are a good choice, especially in the fashion industry. LÄS MER

 2. 2. Processuell editions- och uppgiftsplikt i dispositiva tvistemål - En analys av omfattningen av 38 kap. 2 § RB och 42 kap. 8 § första stycket sista meningen RB i ljuset av den kontradiktoriska lärans syn på informationsanskaffning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonna Anderberg; [2022]
  Nyckelord :processuell edition; processuell editionsplikt; duty of disclosure; uppgiftsplikt; duty of providing information regarding existing documentary evidence; documentary evidence; skriftlig bevisning; kontradiktorisk informationsanskaffning; det kontradiktoriska tvistemålsförfarandet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Parternas processföring underlättas om de på ett tidigt stadium i en domstolstvist får tillgång till skriftliga bevis av betydelse för tvisten. Rättegångsbalken (RB) innehåller i detta avseende bestämmelser om inomprocessuell bevisanskaffning. LÄS MER

 3. 3. The Adoption of Distributed Ledger Technology within Central Securities Depositories : An Exploratory Study from a Business Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robin Dang; [2022]
  Nyckelord :Distributed Ledger Technology; Central Securities Depository; Business opportunities; Distribuerade liggare; Centrala värdepappersförvarare; Affärsmöjligheter;

  Sammanfattning : Organizations in the financial services industry are coming under increasing pressure. Regulatory compliance, operational inefficiencies, and the higher cost of capital are all forcing incumbents to adapt. As such, there are strong incentives for technological innovations that either reduce costs or generate new revenue. LÄS MER

 4. 4. Formkrav för testamenten – en kritisk granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Lundgren; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; testamente; formkrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Formkraven för testamenten har länge varit oförändrade. I praktiken är de över 90 år gamla. Mot bakgrund av det är syftet med den här uppsatsen att kritiskt granska formkraven för testamenten utifrån en modern kontext. Uppsatsen syftar också till att argumentera de lege ferenda hur formkraven för testamenten bör se ut. LÄS MER

 5. 5. Fonts and their correlation to reading speed and information recall

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Svanholm; Lucas von Schéele; [2021]
  Nyckelord :fonts; font; typeface; serif; sans-serif; reading; information; recall; ;

  Sammanfattning : Text can be written with various types of fonts, knowing how the fonts affect the reader is advantageous for developers and creators when choosing what font to use when creating consumable media. Researchers have suggested that the results of a font may be affected by the reader's familiarity with it [6]. LÄS MER