Sökning: "Emma Nors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Nors.

 1. 1. Kvävehalt i mänskligt urin baserat på kosthållning : Påverkan på tillväxt av grönslick (Cladophora glomerata) samt förekomst av fytoplankton

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Emma Nors; Mia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Eutrofiering; Kommunala avloppsreningsverk; Urin; Kväve; Cladophora glomerata; Protein;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is a brackish water that is severely affected by eutrophication. Anthropogenic (human) nitrogen emissions is a contributing factor leading to algal blooms and hypoxic and anoxic seabeds. Municipal wastewater treatment plants account for 27 percent of the nitrogen emissions into the Baltic Proper. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa : En kritisk granskning av förvaltningsrättens bedömningar då ungdomar döms till tvångsvård enligt 3 § LVU samt en analys av tidigare forskning gällande tvångsvårdens effekter på ungdomar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Laine; Christine Nors; [2012]
  Nyckelord :Act care under the Care of Young Persons Act LVU ; UN Convention on the Rights of the Child; child´s perspective; administrative law; compulsory institutional care of youths; adolescents with norm breaking behaviors; legal security; LVU; barnkonventionen; barnperspektivet; förvaltningsrätten; tvångsvård; ungdomar med normbrytande beteende; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Denna studie granskar förvaltningsrättens barnperspektiv i sex domstolsbeslut då ungdomar dömts till tvångsvård enligt 3 § LVU. Studien syftar till att granska om förvaltningsrättens bedömningar är rättsäkra genom att analysera om barnperspektivet beaktas i besluten. LÄS MER