Sökning: "En-till-En"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet En-till-En.

 1. 1. Påverkan vid implementeringen av digitala en – till – en.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Natalie Claesson; [2020-02-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; implementering; skola; lärare; en-till-en;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt implementeringen av en-till-en med det digitala verktygetchromebook på en svensk skola som benämns som Bokskolan. Syftet har varit att undersökahur olika utbildningsaktörer resonerar om implementeringen. LÄS MER

 2. 2. “Elever med inkluderingsproblem” En studie om rektorer och specialpedagogers resonemang kring inkludering och särskilda undervisningsgrupper

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Svensson; Anneli Klintesten; [2020]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Inkludering; Kategoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Särskilda undervisningsgrupper;

  Sammanfattning : Vår förhoppning med studien är att bidra med ökad förståelse kring begreppet inkludering och hur elever i behov av särskilt stöd placeras i olika skolsammanhang och vad som ligger till grund för placeringen. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur rektorer och specialpedagoger inom olika skolformer resonerar kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Att möta elevers olikheter i undervisningen : En kvalitativ studie med ett urval lärare och speciallärare i den svenska grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie Sörensen; [2020]
  Nyckelord :god lärmiljö; inkludering; utmaningar; framgångsfaktorer; speciallärare; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för lärares och speciallärares erfarenheter av att möta elever i behov av stöd främst gällande läs- och skrivområdet. Jag ville undersöka likheter och skillnader i lärare- och speciallärares föreställningar om och erfarenheter av arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter samt deras syn på hur de kan stötta dessa elever. LÄS MER

 4. 4. En undersökning om lärares, speciallärares och specialpedagogers uppfattningar om dyskalkyli

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tina Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Dyskalkyli; kartläggning; matematikundervisning; utredning;

  Sammanfattning : Min studie förväntas bidra med kunskap om hur speciallärare, specialpedagoger och grundskollärare uppfattar begreppet dyskalkyli samt hur de strukturerar undervisningen för eleverna. Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka olika utgångspunkter det finns bland lärare, speciallärare och specialpedagoger för att förstå dyskalkyli. LÄS MER

 5. 5. Att möta alla elever : Differentierad läsundervisning inom ämnet svenska i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Boström; Lisa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Differentiering; lärares kompetens; läsundervisning;

  Sammanfattning : Alla elever är olika och läsundervisningen ska anpassas så att alla elever får möjlighet att uppnå de kunskapskrav som styrdokument kräver. Läsforskning visar att den tidiga läsutvecklingen hos barn är komplex och ett dilemma gällande lärarens bemötande av elevernas olika bakgrunder och erfarenheter föreligger. LÄS MER