Sökning: "Engelsk dialog"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Engelsk dialog.

 1. 1. Den perioperativa dialogen ur den blivande operationssjuksköterskans perspektiv - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Susann Ismael Mahmood; Hanna Götberg; [2018-07-10]
  Nyckelord :perioperativ; perioperativ dialog; kommunikation; operationssjuksköterska; personcentrerad vård; dialog;

  Sammanfattning : Background: Previous studies prove how the perioperative dialogue provides the patient with a care of higher standard through continuity in the perioperative process between the perioperative nurse and the patient. The perioperative dialogue comprises an establishment of a relationship between the nurse and the patient as a fundamental value in order to increase well-being, security and possibility for the patients involvement in its own care. LÄS MER

 2. 2. Inkludering - inklusive belöning och bestraffning. En fallstudie i en engelsk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Therese Rangern; [2014]
  Nyckelord :Belöning; Bestraffning; Engelska som andraspråk; Inkludering; Lärarassistent; Nivågruppering; Sociokulturell teori; Vygotsky;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att söka förstå och visa på praktiska exempel på hur ett inkluderande arbete kan se ut i en engelsk grundskola (Secondary School). Frågeställningarna i undersökningen sökte belysa definitionen av begreppet inkludering, konkreta arbetsmetoder bland pedagoger, specialpedagogisk personal och skolledning för att skapa inkludering samt utmärkande möjligheter och hinder i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Desert Rose - Hidden Truth : Ett projekt om hur man arbetar från ett bildmanus till en färdig produkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Monika Mikucka; [2009]
  Nyckelord :tecknad; visualisering; gestaltning; bildmanus; manga; animation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete om hur man går tillväga för att skapa ett flertal animationssekvenser baserade på bildmanus och andra viktiga faser under animationsprocessens gång, som t.ex modellering. Hela examensarbetet är baserat på ett pågående serieprojekt, Desert Rose. LÄS MER

 4. 4. Corporate governance - Ägarstyrning i aktiemarknadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Nätt; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Corporate governance är ett begrepp med vid innebörd. Den centrala betydelsen handlar om förhållandet mellan ägaren och bolagsledningen, samt styrningen och förvaltningen av bolaget. Därav kommer den svenska beteckningen ägarstyrning. LÄS MER