Sökning: "Fanny Söderström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fanny Söderström.

 1. 1. THE EXPANSION OF THE SWEDISH HIGH YIELD CORPORATE BOND MARKET - An abductive research of the development and nature of the Swedish high yield corporate bond market of the 2010s

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Rosengren; Fanny Söderström; [2021-07-28]
  Nyckelord :High Yield; Swedish Corporate Bond Market; Capital markets;

  Sammanfattning : The time period spanning from 2010-2020 was to the Swedish economy initially characterizedas a phase of recovery from the financial crisis of 2007-2008, and furthermore a decade ofrather stable economic growth without any major disrupting elements of crises or recessions.In this overall favourable economic environment, the corporate bond market, and moreexplicitly - the high yield corporate bond market, has stood out with an extraordinary growthof over 1000% during the given time period. LÄS MER

 2. 2. Påbyggnad av bostäder på tak i Stockholm City : En möjlighet för att göra Stockholm City till en funktionsblandad och mer levande stadsdel

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nora Abrahamsson; Fanny Söderström; [2018]
  Nyckelord :Expansion of existing buildings; Built-on structures; Urban living area; Mixed-functions; Bostäder på tak; Påbyggnad; Stockholm City; Blandade funktioner; Funktionsblandning; Taklandskap;

  Sammanfattning : I dagsläget består Stockholm city mestadels av kontor och handel vilket innebär att det blir folktomt kvällstid. För att göra innerstaden mer levande behövs en stadsdel med blandade funktioner där människor rör sig samt både bor och arbetar. Den grundfunktion som i dagsläget saknas i denna del av Stockholm är bostäder. LÄS MER

 3. 3. “Vi har en pojke som kan hela regnbågen så det vore kul om de kunde fortsätta att arbeta med det!” : En kvalitativ studie om hur lärare i förskoleklass och förskollärare samverkar med varandra vid barns övergångar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Maria Lundmark; Fanny Söderström; [2017]
  Nyckelord :Transition; preschool; nursery class; education; integration; educational continuity; social interaction; Övergång; förskola; förskoleklass; undervisning; samverkan; undervisningskontinuitet; socialt samspel;

  Sammanfattning : När barn tar steget över från förskola till förskoleklass är det för många av dem början till nya kunskaper. De byter fysisk miljö, lärare och behöver också många gånger skapa nya kompisrelationer. LÄS MER

 4. 4. När det privata blir offentligt : En kvalitativ studie om hur privatliv framställs i två kända bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Emelie Öst; Fanny Söderström; [2010]
  Nyckelord :Privacy; Blogg; Sociala medier; Offentlig;

  Sammanfattning : I bloggar hittar vi mängder av personlig information som berör både blogginnehavaren och dennes anhöriga, medvetet eller omedvetet. Den här studien avser att öka förståelsen för hur privatliv och personligt relaterad information framställs i två kända personers bloggar. LÄS MER