Sökning: "Filip Forsström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Forsström.

 1. 1. Risken med att ropa högst och få hjälp först - En diskursanalys av bullerbekämpning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Filip Forsström; [2015]
  Nyckelord :pedagogisk bullerbekämpning; förskola; diskursanalys; iscensätta; styrning; ting; Social Sciences;

  Sammanfattning : Buller i förskolan undersöks utifrån syftet att genom en diskursanalys urskilja hur bullerbekämpning i en skrift om förskolan förändrar och styr barns aktiviteter och vilka antaganden om barn och buller som det grundar sig på. Med den diskursanalytiska metoden där språk och ting är en del i att iscensätta flera buller som samverkar urskiljs mekanismer för styrning av barns aktiviteter för att kontrollera vilka ljud som får ljuda. LÄS MER

 2. 2. Mycket mer än en rutschkana

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Minna Torlegård Hoffberg; Filip Forsström; [2014]
  Nyckelord :barn; diskursanalys; förgivettagande; förskolegård; normalisering; socialkonstruktionism; utemiljö; utvecklingsdiskurs;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i socialkonstruktionism problematiseras vuxnas tolkningsföreträdenär det gäller vad barn behöver samt hur diskurser om barn och förskola har betydelseför utformningen av en förskolas utemiljö och synen på barn. Syftet med studien är attgenom en diskursanalytisk metod undersöka förgivettaganden om barn och förskolansutemiljö samt hur dessa förgivettaganden konstruerar såväl barn som förskolansutemiljö. LÄS MER